Betreft: ontwerp PRUP-'Hengelhoef ' te Houthalen-Helchteren - advies Procoro

In zitting van 20 september 2017 stelde de provincieraad van Limburg hot ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Het openbaar onderzoek had plaats van 20 oktober 2O17 tot en met 20 december 2017.
Overeenkomstig artikel 2.2.10 §5, lid 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bundelt en coördineert de Procoro alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies uit bij de provincieraad. Op gemotiveerd verzoek van de Procoro kan de deputatie een verlenging van de termijn met 30 dagen toestaan.
Bij brief van 20 december 2017 heeft de Procoro, conform art. 2.2.10 §5, lid 2 VCRO, een termijn verlenging aangevraagd, welke werd toegestaan bij deputatiebesluit van 1 februari 2018.
De eindtermijn voor het uitbrengen van dit advies is, door de toegestane verlenging, 19 april 2018 (oorspronkelijke termijn is 20 maart 2018). Het advies bevat het integrale advies van het departement Omgeving (A1). Op hetzelfde ogenblik bezorgt de Procoro de deputatie de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren.
Als bijlage de lijst met de uitgebrachte adviezen (aantal: 5), opmerkingen en bezwaren (aantal: 16) en de aanduiding van hun (niet) ontvankelijkheid.
Door de Procoro werd in vergadering van 7 maart 2018 het volgend gemotiveerd advies uitgebracht.  

3.         CONCLUSSIE

De Procoro stelt voor over te gaan tot definitieve vaststelling van het PRUP, mits volgende aanpassingen worden uitgevoerd in de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften en/of het grafisch plan; - Schrappen van de oostelijke ontwikkeling van Oostappen (inclusief de flankerende bosstroken) en het betreffende gebied bestemmen als 'zone voor natuur'.
- Toevoegen in art. 2.1. ('beoordeling van vergunningsaanvragen) dat er pas een vergunning verleend kan worden vanaf het moment dat er een betekening is gebeurd van een opdracht aan een aannemer voor aanleg van de collector.
- Toevoegen in art. 2.1. ('beoordeling van vergunningsaanvragen) dat ook rekening gehouden moet worden met "de parkeer- en mobiliteitsaspecten" (als 5de element in de opsomming).
- Toevoegen in art. 2.2. (‘dossiersamenstelling: gegevens inrichting + mobiliteit’) dat "het realiseren van de vergunningsaanvragen voor recreatieve activiteiten geen verkeers- en parkeerproblemen mag veroorzaken in of buíten het plangebied, indien wel moet het programma met aantal toerístísch logies verlaagd worden."
-Toevoegen van verordenend voorschrift dat, vanaf de inwerkingtreding van het PRUP, vergunningen voor de realísatie van (een volgende fase van) recreatieve ontwikkelingen of wegenis (van de betreffende eigenaar) pas afgeleverd kunnen worden als blijkt dat er geen inbreuken vast te stellen zijn tegen de vorige vergunningen en als alle opgelegde voorwaarden inzake beplanting uit
voorgaande vergunningen (of volgend uit het PRUP) volledig aangelegd en gerealiseerd zijn.
- Toevoegen in toelichtend deel bij art. 4.3.7. ('aanleg van de bosstroken’) van de suggestie dat de vergunningverlenende overheid als last of voorwaarde in de vergunning eventueel kan opnemen dat de bosstrook volledig aangeplant of gerealiseerd moet zijn vooraleer de werken voor de recreatieve bebouwing, weginfrastructuren of andere aangevat kunnen worden.
Verbreden van de bosstrook langsheen de Tulpenstraat (tussen Donderslagweg en toegangsweg Oostappen) tot 26 meter waarbij er binnen die bosstrook een indicatieve aanduiding wordt toegevoegd (stippellijn) die de mogelijkheid aangeeft dat er een ontsluitingsweg op terrein Oostappen kan aangelegd worden of desgevallend slaat op een verbreding van de Tulpenstraat (bijkomende lange afslagstrook). De voorwaarde blijft wel dat er te allen tijde binnen die 26m-zone een aaneengesloten bosstrook gerealiseerd moet worden van 20 m breed.
- Toevoegen in de stedenbouwkundige voorschriften m.b.t. de bosstroken (aft. 4.3.7) dat in de bosstrook langsheen de Tulpenstraat wijzigingen van het bodemreliëf tot 2 meter zijn toegestaan, voor zover dit verenigbaar is met de beplanting (in de zin dat beplanting niet mag afsterven door de aanleg van een hogere aarden wal).
- Toevoegen in toelichtend deel bij voorschrift 4.2. dat de huisvesting van arbeidsmigranten niet beschouwd wordt als tíjdelijk recreatief verblijf.
- De grens van het BPA 'Toeristische Weg' op het plan 'feitelijk juridische toestand' moet gelijk gelegd worden met de begrenzing van het PRUP aan de oostelijke zijde van het plangebied.
- Toevoegen van de hoogspanningslijn 70 kV (nabij de E3l4/zuidelijke grens van het plangebied) op het plan 'feitelijk juridische toestand' en het grafisch plan onder art. 10.
- Schrappen van de term indicatief bij de overdrukzones 'erfgoedlandschap' en 'zone waarbinnen slechts 1 bouwlaag is toegelaten'.
- Toevoegen van een algemeen geldend voorschrift inzake beheer: "De eigenaar en elke houder van een zakelijk recht op een perceel moet als een goede huisvader zorgen voor het beheer en onderhoud van de gebouwen, constructies, buitenaanleg, kleine landschapselementen en de instandhouding van het landschappelijk raamwerk op zodanige wijze dat de esthetische waarde ervan optimaal behouden blijft". De Procoro stelt voor om een alternatíeve ontwikkelingszone, in het centrale deel, verder te onderzoeken (op mogelíjke milieueffecten en juridisch-procedurele aspecten) i.fv. een bestemming voor recreatieve
ontwikkeling ter compensatie van de te schrappen oostelijke ontwikkelingszone. Indien na onderzoek zou blijken dat een recreatieve ontwikkeling niet aangewezen ís en dus de totale recreatieve ontwikkelingszone voor Oostappen (art 4.2. 1 'zone voor terrein gerelateerde toeristische logies en parking) zou verkleinen t.a.v. het ontwerp-PRUP, is het zinvol en logisch om ook de maximaal toegestane capaciteit aan toeristische logies voor deze zone te verminderen.
Daarnaast stelt de Procoro voor om de gemeente Houthalen-Helchteren op de hoogte te brengen van het principieel akkoord van de stad Genk om een aantal gronden binnen het plangebied te verkopen. Met achting
Namens de Procoro

ir. Valére Cornelis, voorzitter
Kurt Adriaenssens, secretaris

Opmerkingen als aanvulling op bezwaar door wijkvereniging "Tenhaagdoornheide"

Landschappelijk Raamwerk Tulpenstraat Westelijk deel Oostappen
Laat dit “Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen” en “Biologisch zeer waardevol” met rust.
Arm HENGELHOEF-Uit het PRUP een nieuwe dynamiek voor Hengelhoef
Huidig aantal verblijfseenheden Oostappen
Opmerking betreffende PRUP Hengelhoef-Reviews Zwembad en Camping
Alternatieven voor uitbreiding OOSTAPPEN
Alternatieven bestemming uitbreiding OOSTAPPEN-vroegere speeltuin
Uitbreidingsplannen OOSTAPPEN Groep.
Opmerking PRUP Hengelhoef i.v.m. Verkeersstructuur p.98 van 448-Knooppunt E314 met Donderslagweg
Foto's OostappenDe buurtbewoners van het Oostelijk deel zijn blijkbaar belangrijker dan de buurtbewoners van het Westelijk deel.


Spijtig dat CBS van de gemeente Houthalen alleen de bezorgdheid van de bewoners “hoek Tulpenstraat / Weg naar Zwartberg” ter harte heeft genomen.
De wijk "Tenhaagdoornheide" die geconfronteerd wordt met de WESTELIJKE uitbreiding van Oostappen blijft zodoende in de kou staan.

Westelijk deel is, volgens Joke Schauvliegeeen, een waardevol bos dat nu een buffer vormt met Hengelhoef.
Hier moet weer gekapt worden voor de uitbreiding van de camping Oostappen.

Kaalkap van de natuur met duidelijk zicht op de camping (zie maar foto’s van voorgaande uitbreiding).
Hier is de bosstrook telkens gekapt waardoor de camping in de voortuin van de Tulpenstraat ligt. (Westelijk deel)
De ruimte nodig voor de bosstrook langs de Tulpenstraat is voorgaande jaren reeds gekapt.

Uit het aangetekend schrijven van de Gemeente aan PROCORO provincie Limburg

Ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Toeristisch-recreatief knooppunt type IIa Hengelhoef” te Houthalen-Helchteren en Genk: advies tijdens het openbaar onderzoek


Geachte

Wij verwijzen hierbij naar het schrijven van 5 oktober 2017 waarbij we geïnformeerd werden over het openbaar onderzoek van het bovenvermeld ontwerp PRUP, dat zal lopen van 20 oktober 2017 tot en met 20 december 2017.
Het dossier werd conform de onderrichtingen bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tot op heden werden er bij het gemeentebestuur geen bezwaarschriften ingediend.
Indien we nog bezwaren en/of opmerkingen ontvangen, zullen we deze uiterlijk de derde werkdag na het sluiten van het openbaar onderzoek aan de Procoro bezorgen.
Ook het gemeentebestuur wenst in deze fase van het planproces een advies te formuleren.
Zij heeft hierover in haar schepencollege van 18 december 2017 volgend advies uitgebracht:

Het schepencollege gaat niet akkoord met:

2. De afbakening van de bestemmingszone ‘artikel 4: Zone voor dag- en verblijfrecreatie’ in het oostelijk deelgebied van Oostappen Groep.

Tijdens de gemeenteraadcommissie van 13 december 2017 werd het ontwerp PRUP en het advies van het schepencollege toegelicht aan de gemeenteraadsleden. Ook hebben er enkele gesprekken met buurtbewoners plaats gevonden.
Als resultaat van deze besprekingen wil het schepencollege pleiten voor een andere oplossing:
In plaats van het aansnijden van het ‘oostelijk deel’, wordt gevraagd om de ‘zone vallei’ nog te vergroten in zuidelijke richting, zo dicht mogelijk tot tegen de Roosterbeek (zie tekening).
Naast het optimaliseren van het bestaande, centrale deel in het deelgebied Oostappen Groep, dient deze zuidelijke uitbreiding in een eerste fase gerealiseerd te worden boven de ontwikkeling in andere deelzones.

Hoe gaat het nu verder verlopen

De bezwaarschriften gaan samen met adviezen en opmerkingen behandeld worden door de Procoro (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening).
Na het beëindigen van het openbaar onderzoek heeft de Procoro 90 dagen om een gemotiveerd advies te geven.
Deze termijn kan evenwel verlengd worden met 30 dagen, afhankelijk van  het aantal te behandelen bezwaren of de aard van de bezwaren.
Waarschijnlijk zal dit het geval zijn voor  PRUP "toeristisch-recreatief knooppunt type lla Hengelhoef".
Na die termijn van 90/120 dagen kunt u, i.k.v. openbaarheid van bestuur, het Procoro-advies per mail opvragen.


Bezwaarschrift ingediend namens wijkvereniging Tenhaagdoornheide

Bezwaarschrift ingediend namens burgemeester en schepenen Houthalen-Helchteren

Bezwaarschrift ingediend door v.z.w. Red HengelhoefDe berekening van het aantal nieuwe eenheden voor Twin Properties is fout berekend.
715 nieuw moet 700 worden


Aantallen Twin Properties

9 blokken met in totaal 143 appartementen van de vroeger CM
Aantallen Holiday Suite
Zij hebben intussen 2 nieuwe Appartementsblokken met in totaal  107 appartementen.
Gebouw 1 heeft 2 etages, een hoogte van 6,8 meter en omvat 39 recreatieve verblijven.
Gebouw 2 heeft 4 etages, en een hoogte van 12,5 meter en omvat  68 recreatieve verblijven.
Huidig aantal: 143 + 39 + 68 = 250  verblijfseenheden

Ze krijgen nu 1.050 verblijfseenheden inclusief de bestaande.  1.050 – 250 = 800 nieuwe verblijfseenheden waarvan hotel (100 verblijfseenheden) + 700 nieuwe verblijfseenheden in de vorm van appartementen.

Volgens Voorontwerp PRUP

Oostappen:                    1.500 eenheden =          740 bestaande + 760 nieuwe
Twin Properties:              1.050 eenheden =          bestaande + 715 nieuwe (= 100 hotel + 615 nieuwe)    
Totaal:                          2.550 eenhedenantwoord van de gemeenteraad van 23 november 2017 i.v.m. HENGELHOEF

Gemeenteraad 23 november 2017
Inleiding

Het gemeentebestuur is reeds sinds 2013 betrokken bij de realisatie van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor het toeristisch recreatief knooppunt Hengelhoef, dat vooraf werd gegaan door de opmaak van een plan-milieueffectenrapport. De plannen die momenteel op tafel liggen zijn het resultaat van een langdurig (inspraak) proces van allerlei actoren.

Tijdens de gemeenteraadscommissie van 24 april 2017 werd al uitvoerig ingegaan op dit proces. 
Reeds van bij het begin is er gesteld dat het project een dubbele doelstelling voor ogen heeft: versterking van recreatie én versterking van natuur. 

De ruimtebalans van het ontwerp PRUP ten opzichte van de huidige gewestplanbestemming, geeft aan dat de oppervlakte ‘recreatie’ daalt van 254,9 ha naar 82,5 ha en de oppervlakte ‘natuur en groen’ stijgt van 40,2 ha naar 203,6 ha.  Het beleid heeft steeds achter het planproces van het PRUP gestaan omwille van de volgende redenen:

• De bestaande juridische toestand wordt bepaald door het huidige gewestplan en het BPA Toeristische Weg, die beidendateren uit de jaren ’70. Het gaat om zeer algemene stedenbouwkundige voorschriften die vandaag de dag een onvoldoende kader bieden om vergunningsaanvragen voor uitbreiding van toeristische-en recreatieve activiteiten af te toetsen. 
• De Project-MER’s die door de ontwikkelaars Oostappen Groep en Twin Properties zelf werden opgesteld laten zeer ruime recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden toe. 
• Een behoud van de bestaande toestand zal leiden tot verdere verloedering van het domein. 
Desalniettemin is het college van burgemeester en schepenen  steeds kritisch geweest in dit proces. 
In de adviezen die uitgebracht werden door het schepencollege, zowel tijdens de procedure van de plan-MER(advies kennisgeving dd. 23 december 2013, advies ontwerp-MER dd. 20 juni 2016) , als bij de opmaak van het PRUP(advies Plenaire vergadering dd. 23 mei 2017), werden tal van opmerkingen geformuleerd. 
Ook in de huidige stap van de procedure (openbaar onderzoek), zal het gemeentebestuur nog een advies uitbrengen.
Dit dient te gebeuren in de periode van het openbaar onderzoek, dat nog loopt tot 20 december 2017. 
De goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan is een provinciale bevoegdheid, waarbij het gemeentebestuur slechts een advies zal uitbrengen, net zoals alle Vlaamse administraties voor hun beleidsdomein zullen doen. Het Provinciebestuur zal deze adviezen tegenover elkaar afwegen en een finale beslissing nemen. 
Het ontwerp plan dat momenteel voorligt voorziet een maximale capaciteit van 1500 eenheden voor de Oostappen Groep, en 1050 eenheden in het gebied van Twin Properties.
De totale capaciteit bedraagt dus maximaal 2550 verblijfseenheden. 
Dit gaat uiteraard om aanzienlijke hoeveelheden maar volgens het huidig kader (gewestplan + project-MER’s Oostappen Groep en Twin Properties) kunnen er momenteel 3775 verblijfseenheden vergund worden, zijnde 1225 eenheden méér.

Natuurlijk moeten we er als gemeentebestuur over waken dat we deze ontwikkelingen gefaseerd laten verlopen, waarbij er telkens opnieuw een afweging zal moeten gebeuren van de randvoorwaarden en milderende maatregelen van het plan-MER en PRUP. 

Artikel 1: Antwoord

Ondanks het feit dat het hier om een Provinciaal RUP gaat, zal het aan het lokale, gemeentelijke niveau zijn om (ruimtelijke) afwegingen te maken. Het gemeentebestuur begrijpt dan ook de vraag om een soort opvolgingscommissie op te richten. 
Het gebied Hengelhoef is zeer divers en complex en loopt over verschillende bevoegdheden en beleidsdomeinen heen (Toeristisch-recreatieve luik, Huisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur, Handhaving, …). Binnen elk beleidsdomein bestaan er reeds adviescommissies. 
Het gemeentebestuur wenst zich dan ook niet te ‘verengen’ tot één opvolgingscommissie omdat zo de competentie van de verschillende actoren en betrokken ambtenaren verloren gaat, maar kiest ervoor om de verschillende thema’s te behandelen binnen de bestaande adviescommissies. 
Zo kan bijvoorbeeld de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) gebruikt worden om een beoordeling te doen van de aanvragen voor een Omgevingsvergunning (voor zover dit een gemeentelijke bevoegdheid betreft). 
Wat de aanpak van het verblijf van arbeidsmigranten betreft, zullen we ook daar de bestaande structuren gebruiken. 
Meermaals zijn er door de burgemeester , de schepen en de betrokken ambtenaar acties ondernomen op diverse niveaus. 

Zo werd er door de burgmeester meermaals overleg gevoerd met bewoners en andere actoren. 

Dit heeft in 2015 al geleid tot enkele acties op het terrein door de Vlaamse Wooninspectie en handhaving Ruimtelijke Ordening.
Door wijzigende regelgeving bleek echter dat het ‘verblijven’ van deze arbeiders niet in tegenstrijd is met de bestemmingsvoorschriften (‘verblijven’), waardoor vanuit Vlaams niveau geen verdere acties meer zullen ondernomen worden. 
Ondanks herhaaldelijk verzoek, ziet ook de Provinciale dienst Huisvesting hierin voor haar geen rol weggelegd. 

Bij het vernieuwing van de Intergemeentelijke samenwerking Woonfocus voor de werkingsperiode 2017-2019, waarvan de vzw Stebo de projectuitvoerder is, heeft het beleid dan ook aangedrongen om de aanpak van het verblijf van arbeidsmigranten binnen de recreatiedomeinen als een projectactiviteit op te nemen. 
Op 13 oktober 2017 werd op vraag van de burgemeester er door de vzw Stebo aan de begeleidingsgroep een Plan van aanpak toegelicht waarmee nu aan de slag wordt gegaan. 
Op 30 november 2017 is er een overleg gepland met de syndicus van alle private vakantiewoningen binnen het domein Twin Properties.
In januari 2018 wordt er samengezeten met de eigenaars van Molenheide, Twin Properties en Oostappen Groep. 

Artikel 2: Antwoord

Wat de inhoudelijke elementen betreft die worden aangehaald, kunnen we stellen dat dit voor ons zeker geen nieuwe aspecten zijn, maar steeds een bekommernis van het college van burgemeester en schepenen  zijn geweest. 
We hebben dit dan ook reeds uitvoerig neergeschreven in de adviezen die het gemeentebestuur tijdens de inspraakmomenten van het planningsproces heeft uitgebracht:
− Advies kennisgevingsdossier plan-MER dd. 23 december 2013
− Advies ontwerp-MER dd. 20 juni 2016
− Advies Plenaire vergadering PRUP dd. 23 mei 2017

Ook in het advies dat het schepencollege nog zal uitbrengen op het ontwerp van het ‘PRUP toeristisch recreatief knooppunt Hengelhoef’ zal er dan ook opnieuw aandacht gaan naar deze elementen. 

1. Voorstel om de mobiliteitsafwikkeling van het deelgebied Oostappen Groep te voorzien via een parallelweg Tulpenstraat. 
Deze oplossing werd reeds meerdere malen voorgesteld door het gemeentebestuur en is ook onderzocht geweest in het plan-MER. 
In het advies van het CBS voor de Plenaire vergadering van 23 mei 2017 werd gevraagd om bij het vastleggen van de breedte van de bufferzone langs de Tulpenstraat rekening te houden met mogelijke toekomstige aanpassingen van de inkompartij van de Oostappen Groep, zoals bijvoorbeeld aanleg parallelweg Tulpenstraat. 
2. Voorstel om enkel recreatieve verblijfsrecreatie toe te laten en geen (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten. 
Het gemeentebestuur treedt dit standpunt volledig bij.  Ze heeft hierover in haar advies voor de Plenaire vergadering van 23 mei 2017 het volgende gesteld:Artikel 4: Zone voor dag- en verblijfsrecreatie
Onder artikel 4.2 Bestemming staat duidelijk vermeld dat deze zone bestemd is voor een ontwikkeling van terreinen voor en uitbating van recreatieve verblijven en aan verblijfsrecreatie verwante activiteiten en voorzieningen (…). 
Gelet op het frequent oneigenlijk gebruik van de vakantiewoningen door arbeidsmigranten vinden we het zeer belangrijk dat er in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP duidelijke bepalingen worden opgenomen omtrent de term ‘recreatieve verblijven’. 
De omschrijving die nu is opgenomen, namelijk ‘De recreatieve verblijven zijn uitsluitend bestemd voor een louter recreatief verblijf en mogen niet als hoofdverblijfplaats gebruikt worden’, is volgens ons nog té vrijblijvend en zal geen soelaas bieden voor het gekend probleem”.  Zoals ook hierboven gesteld werd er voor deze problematiek een plan van aanpak opgesteld door Stebo, en zal er gestart worden met een communicatietraject met de betrokkenen. 
3. Voorstel om bosstroken te verbreden en samenstelling plantensoorten te wijzigen (meer wintergroene soorten)
Het voorzien van een ruim landschappelijk raamwerk, bestaande uit brede bosstroken en dreven  over het volledige plangebied is een zeer belangrijke voorwaarde om de huidige en nieuwe recreatieve ontwikkelingen kwaliteitsvol landschappelijk te integreren. 
Het gemeentebestuur wil dat de aanleg van dit landschappelijk raamwerk minstens tegelijk met de nieuwe recreatieve ontwikkelingen gebeurt en heeft dit ook als dusdanig geformuleerd in haar advies voor de Plenaire vergadering: 
“Idealiter wordt er nu gestart met de aanleg ervan, zodat er bij een nieuwe ontwikkeling reeds een groenbuffer aanwezig is, zeker aan de gehele noordzijde van het plangebied (t.h.v. Tulpenstraat / Weg naar Zwartberg), waar de bestemmingszone artikel 4.2.1 Zone openluchtrecreatieve verblijven en parking grenst aan de woonstraten en/of private tuinen. De in het plan voorziene 20 meter is veel breder dan de huidige situatie, die ook geen gelaagde opbouw met onderbeplanting kent. Het gemeentebestuur blijft in overleg met het Provinciebestuur om te kijken of bijsturingen haalbaar zijn. 
De stedenbouwkundige voorschriften en de hieraan gekoppelde plantenlijst werden opgesteld door een landschapsarchitecte. Eventuele aanpassingen kunnen gevraagd worden, zolang het om streekeigen beplanting gaat. 
4. Voorstel om de niet bebouwde delen voor de zone voor dag- en verblijfsrecreatie aan te leggen als kwalitatieve groene ruimte met parkachtig karakter en hoge verblijfskwaliteit. Vraag om dit ook te voorzien binnen de huidige reeds ingevulde zones. 
Voorstel om bij nieuwe stedenbouwkundige vergunningen voor het plaatsen van nieuwe verblijfseenheden hieraan telkens een renovatiefase van het bestaande terrein op te nemen.
Het gemeentebestuur deelt absoluut deze bekommernis en heeft in haar adviezen hier ook de nodige aandacht aan besteed door o.a. het volgende te stellen: 

• “Vraag om de aanleg van het landschappelijk raamwerk minstens tegelijk met de nieuwe recreatieve ontwikkelingen te laten gebeuren, en zelfs idealiter vooraf, zodat er bij een nieuwe ontwikkeling reeds een groenbuffer aanwezig is”. 
• “Om te vermijden dat de uitbreiding versnipperd zal gebeuren, opteren wij voor gefaseerde aanpak. Dit betekent niet dat wij een aanduiding van de verschillende fasen op het Grafisch plan vragen, maar wel een tekstuele omschrijving waarbij wordt aangegeven dat er een groei vanuit de kern (bestaande inname verblijfsrecreatie) gebeurt”. 
5. Voorstel om het terrein maximaal open te houden voor de omliggende leefgemeenschap / medegebruik van speelterreinen, sportvoorzieningen,… moet hierbij mogelijk zijn
Ook dit voorstel is reeds meermaals aangehaald door het gemeentebestuur. Dergelijk medegebruik maakt niet direct deel uit van het PRUP maar is opportuun om een draagvlak te creëren bij de bewoners van Houthalen-Oost en verdient dan ook de nodige aandacht.
6. Voorstel om bij de inrichting en beheer van de bebouwingswijzen, rekening te houden met de aspecten duurzaamheid, cleantech en architecturale meerwaarde. 
De architectuur ten volle rekening houden met bestaande historische aspecten en bebouwing van het terrein. 

In de algemene stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp PRUP is opgenomen dat een aanvraag Omgevingsvergunning moet voldoen aan diverse kwaliteitseisen (soort ‘Inrichtingsrapport’): 
“Naast een toetsing aan de bijzondere bepalingen in de voorschriften, zal elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ook worden beoordeeld rekening houdend met de doelstellingen van het plan, de goede plaatselijke ruimtelijke ordening en de nagestreefde omgevingskwaliteit, rekening houdend met:
− de harmonische inpassing t.o.v. de aanpalende bebouwing en niet-bebouwde ruimtes
− de architecturale kwaliteit en esthetiek
− de kwaliteit met betrekking tot comfort, woon- en leefkwaliteit van een verblijf
− de hinderaspecten, de privacy van bewoners in en om het plangebied en de gebruikelijke comforteisen”.
Zoals hierboven gesteld kan de GECORO worden gevraagd om hierover een advies te formuleren.  Het kasteel Engelhof en haar omgeving maken deel uit van een erkend erfgoedlandschap. De stedenbouwkundige voorschriften die opgenomen zijn onder ‘ARTIKEL 9: ERFGOEDLANDSCHAP’ zijn tot stand gekomen in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Uit de Plenaire vergadering dd. 23 mei 2016


ONTWERP-plan feitelijk juridische toestand


De rood ingekleurde delen zijn "meest waardevolle kwetsbare bossen", dus bossen die extra beschermd zouden worden als de boskaart wordt goedgekeurd


Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft "uitvoering" aan een ruimtelijk structuurplan.
Hierbij veranderen percelen soms van bestemming.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan eigendomsbeperkingen inhouden met inbegrip van bouwverbod.
De provincie kan onder bepaalde voorwaarden een recht van voorkoop uitoefenen bij de verkoop van een onroerend goed dat gelegen is in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De provincie kan onder bepaalde voorwaarden onroerende goederen verwerven door de onteigening voor algemeen nut, voor de verwezenlijking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Via onderstaande linken kun je de PRUP's per gemeente of per thema raadplegen.
 ...
 Besluit Provincieraad voorlopige vaststelling.pdf
 ontwerp Feitelijke en juridische toestand.pdf
 ontwerp Grafisch plan.pdf
 ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften.pdf
 ontwerp Toelichtingsnota.pdf
 planMER Figurenbundel.pdf
 planMER Goedkeuringsverslag.pdf
 planMER Samenvatting.pdf
 PlanMER Tekst en bijlagen.pdf Besluit

Provincieraad voorlopige vaststelling.pdf

BESLUIT
Artikel 1
Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "toeristisch-recreatief knooppunt type lla Hengelhoef" te Houthalen-Helchteren en Genk wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Bijgaand ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "toeristisch-recreatief knooppunt type lla Hengelhoef" te Houthalen-Helchteren en Genk, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan feitelijk juridische toestand, een grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en een goedgekeurd planmilieueffectrapport, maakt een integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit en het volledige dossier worden onmiddellijk ter kennisgeving opgestuurd aan
. mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert  ll-laan 20, 1000 Brussel;
. mevrouw Rosita Vanbergen, Departement Omgeving, Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt.

ontwerp Feitelijke en juridische toestand.pdf

PRUP Ontwerp: plan feitelijk juridische toestand
Zie ONTWERP-plan feitelijk juridische toestand
1 pagina
Grote weergave HIER

ontwerp Grafisch plan.pdf
Voorontwerp Grafisch Plan
1 pagina
Grote weergave HIER

ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften.pdf

PRUP Hengelhoef: Stedenbouwkundige voorschriften
44 pagina’s

ontwerp Toelichtingsnota.pdf

Toelichtingsnota
PRUP toeristisch-recreatief knooppunt 'Hengelhoef'
109 pagina’s

planMER Figurenbundel.pdf

32 pagina’s

planMER Goedkeuringsverslag.pdf

Goedkeuring milieueffectrapport Domein Hengelhoef in Houthalen-Helchteren / Genk
Initiatiefnemer: Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
24 februari 2017
PLMER-0160-GK
4 pagina’s

planMER Samenvatting.pdf
plan-MER Domein Hengelhoef te Houthalen-Helchteren / Genk
niet-technische samenvatting PL0160
Provincie Limburg
januari 2017
rapport v. 3.3
9Y0456
31 pagina’s

PlanMER Tekst en bijlagen.pdf

plan-MER Domein Hengelhoef te Houthalen-Helchteren / Genk
definitief MER PL0160
Provincie Limburg
januari 2017
Rapport v.3.2
9Y0456
448 pagina’s

De provincieraad van Limburg heeft op 20 september 2017 het ontwerp het (PRUP) ‘Hengelhoef’ voorlopig vastgesteld

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek start op 20 oktober en eindigt op 20 december 2017.
Gedurende deze periode heb je de kans om eventuele opmerkingen op het plan te formuleren.

Het ontwerp PRUP ‘Hengelhoef’ ligt ter inzage in:
• NAC, Pastorijstraat 30, Houthalen-Helchteren
• stadhuis, Stadsplein 1, 3600 Genk

Je kunt het dossier elke werkdag tijdens de kantooruren inkijken.
De ontwerpplannen kan je ook online raadplegen op www.limburg.be/lopendeopenbareonderzoeken

Infomoment

In kader van dit openbaar onderzoek wordt op Vrijdag 27 oktober 2017, 16-20 uur een infomoment georganiseerd, waar medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

De infomarkt zal doorgaan van 16u tot 20u in Dienstencentrum Perron-Oost, Kastanjestraat 7A in Houthalen-Oost.


Provincie Limburg
Directie Omgeving - Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
tel. 011 23 83 45
roplangroep@limburg.be
www.limburg.be/lopendeopenbareonderzoeken
http://www.limburg.be/lopendeopenbareonderzoeken

Als je denkt bezwaar aan te tekenen stuur dan een mail naar hengelhoef@hhoost.be.
Wij kijken dan uit voor verdere afhandeling.
 

Waar gaan we met Hengelhoef naar toe????? WAANZIN

Volgens de oorspronkelijke Project MER’s
Oostappen:               2.500 eenheden
Twin Properties:         1.275 eenheden
Totaal:                     3.775 eenheden

Volgens Voorontwerp PRUP

Oostappen:               1.500 eenheden =      740 bestaande + 760 nieuwe
Twin Properties:         1.050 eenheden =      bestaande + 715 nieuwe (= 100 hotel + 615 nieuwe)         
Totaal:                     2.550 eenheden

Twin Properties
bestaande wooneenheden oude appartementen    143
bestaande wooneenheden gebouw 1 Jeneverbes    39
bestaande wooneenheden gebouw 2 Kerselaar       68
hotel met maximum 100 kamers                         100
nieuwe verblijfseenheden                                 615     
Totaal:                                                         965

Dit betekent voor Oostappen een verdubbeling van de huidige verblijfseenheden.

Dit betekent voor Twin Properties dat ze naast een hotel met 100 kamers ook nog 9 nieuwe Residenties kunnen bouwen zoals Residentie Kerselaar. (9 x 68 = 612)

Bij topbezetting en met een bezettingsgraad van 3,7 personen/eenheid zal Oostappen een bezetting hebben van 5.550 personen en 1.500 voertuigen op de camping.

Bij topbezetting en met een bezettingsgraad van 3,7 personen/eenheid zal Twin Properties een bezetting hebben van 3.885 personen en 1.050 voertuigen op de parking binnen het terrein.

Bij topbezetting en met een bezettingsgraad van 3,7 personen/eenheid zal Hengelhoef een bezetting hebben van 9.435 personen.   Dagrecreanten NIET meegerekend!!!

Residentie Jeneverbes (Gebouw 1):          39 eenheden
Residentie Kerselaar (Gebouw 2):             68 eenhedenGebouw 1 heeft 2 etages, een grondafmeting van 5200 x 2215 en een hoogte van 6,8 meter.
Dit gebouw omvat 39 recreatieve verblijven.

Gebouw 2 heeft 4 etages, een grondafmeting van 5200 x 2215 en een hoogte van 12,5 meter.
Dit gebouw omvat 68 recreatieve verblijven.


Overzicht MER-rapporten

https://www.lne.be/mer-dossierdatabank

Uitbreiding recreatiepark Hengelhoef te Houthalen
Type MER:  Project-MER
Dossiercode:  PR0103
Initiatiefnemer: Recreatiepark Hengelhoef N.V.
Studiebureau: A+D Milieu NV
Niet technische samenvatting
Richtlijnen:                     Klik hier
Kennisgeving
Goedkeuringsverslag:  Klik hier
Locatie: Houthalen-Helchteren

Richtlijnen milieueffectrapportage
:
2005-02-08   15 pagina’s
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merricht221.pdf

Goedkeuringsverslag Uitbreiding Recreatiepark Hengelhoef te Houthalen-Helchteren:
2007-02-26  7 pagina’s
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk221.pdf

Herinrichting en uitbouw Domein Hengelhoef

Type MER:  Project-MER
Dossiercode:  PR0299
Initiatiefnemer: NV Houthalen Hengelhoef
Studiebureau: Milieustudies Mia Janssen BVBA
Niet technische samenvatting:  Klik hier
Richtlijnen:                                     Klik hier
Kennisgeving
Goedkeuringsverslag:          

Niet technische samenvatting Eindrapport project-MER Domein Hengelhoef:
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merntech826.pdf

Richtlijnen milieueffectrapportage:
MER HERINRICHTING EN UITBOUW DOMEIN  HENGELHOEF TE HOUTHALEN-HELCHTEREN.
2008-04-24     12 pagina’s
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merricht826.pdf

PRUP Hengelhoef
Dossiercode PL0160
Initiatiefnemer Provincie Limburg
Studiebureau RoyalHaskoning
meer info

Type MER:  Plan-MER
Dossiercode:  PLO160
Initiatiefnemer: Provincie Limburg
Studiebureau:Royal Haskoning
Niet technische samenvatting: Klik hier
Richtlijnen:     Klik hier
Kennisgeving: Klik hier
GoedkeuringsverslagKlik hier

Niet technische samenvatting

plan-MER Domein Hengelhoef te Houthalen-Helchteren / Genk    
niet-technische samenvatting PL0160         
Provincie Limburg rapport v. 3.3 9Y0456 januari 2017  31 pagina’s
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merntech3723.pdf

Richtlijnen

Richtlijnen milieueffectenraportage  Hengelhoef te Houthalen-Helchteren / Genk:
20 januari 2014          PLMER-0160-RL         24 pagina’s
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merricht3723.pdf

Kennisgeving

plan-MER Domein Hengelhoef te Houthalen-Helchteren / Genk
kennisgevingsnota     
Provincie Limburg      1 oktober 2013           Definitief rapport 9Y0456      175 pagina’s
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis3723.pdf

Goedkeuringsverslag

Goedkeuring milieueffectrapport Domein Hengelhoef in Houthalen-Helchteren / Genk
Initiatiefnemer: Provincie Limburg Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt        24 februari 2017  PLMER-0160-GK
4 pagina’s
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk3723.pdf

U kan hier het goedgekeurde Mer-Rapport downloaden:


plan-MER Domein Hengelhoef te Houthalen-Helchteren / Genk

definitief MER PLO160                    
Provincie Limburg      januari 2017  Rapport v. 3.2 9Y0456   448 pagina’s
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/ea956c16-afa0-4892-a8e8-c710891e81e4/9y0456_PlanMER%20Hengelhoef_tekst%2bbijlagen_20170130_handtekeningen.pdf

plan-MER Domein Hengelhoef te Houthalen-Helchteren / Genk

niet-technische samenvatting PLO160     
Provincie Limburg      januari 2017  Rapport v. 3.3 9Y0456   31 pagina’s
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/198f0211-0a85-43bf-ace5-630e24f09846/9y0456%20NTS%20Hengelhoef_20170130.pdf

Reviews Vakantiepark Oostappen Hengelhoef door Zoover.be

http://www.zoover.be/belgie/limburg-belgie/houthalen-helchteren/oostappen-hengelhoef/vakantiepark#0aJd8RIXFHc6hFXJ.99

1       Nooit nooit nooit meer         Jo Coenen, 06 september 2017
Wat een puinhoop oude stacaravans slecht onderhouden terrein
Veel arbeiders in staravans.
Voelde ons niet prettig
Moeste drankje op het terras afreken voor dat het geserveerd werd.

6       goed vermaakt! Drtn, 28 augustus 2017
Bij aankomst helaas vieze caravan, na dit meerdere keren gemeld te hebben besloten om zelf maar schoon te maken. Bij receptie vond men het zichtbaar irritant dat we melding maakten mbt schoonmaak. Excuses??? Helaas. Caravan is verre van nieuw maar ach, kan niet alle hebben! Hierna een perfecte week gehad, kinderen dagelijks in zwembad, bediening horeca was erg vriendelijk. Ook als het druk was

4       nooit meer           myg, 28 augustus 2017
personeel is vriendelijk, maar de caravans zijn oud en smerig, zelfs na de schoonmaak.
midgetgolfbaan is niet om aan te zien.
lopend buffet is een regelrechte ramp, weinig keus en veel dingen zijn om de haverklap op, zelfs bestek en borden.
wifi is gelimiteerd, zorg dat je het gekregen uur meteen opmaakt, want als je maar 5 minuten gebruik maakt is de limiet verstreken.
onze caravan ( g11) was ronduit oud en smerig en aftands, krakende vloeren, gordijn weg, 1 cm. stof onder de bedden, geen theeglazen of bekers.
caravans staan te dicht opeen. zondagsmorgens om 8 uur de weg schoon blazen.
lampen in caravan zijn spaarlampen ( goed idee ) maar geven tekort licht om te lezen of in de spiegel te kijken
polen die om 4 uur 's nachts al naar hun werk gaan.
kampwinkel is oke
zwembad is goed en schoon.
het park nijgt naar een overschot aan tokkies
wij voelden ons daar niet thuis en na 3 parken van oostappen bezocht te hebben is onze conclusie dat je niet in dit park je vakantie moet doorbrengen.
wij zijn in ieder geval voor het laatst bij oostappen geweest
Gereisd met jonge kinderen in augustus 2017, uit Nederland

2       Tegenvaller
          Susanne, 27 augustus 2017
Voor de eerste keer naar Oosstappen Hengelhoef en ook meteen de laatste keer. Lang voor gespaard maar de tranen sprongen mij in de ogen toen ik de stacaravan (Vossenchalet) binnen stapte. Wat een smerigheid en slecht onderhoud... Badkamer stonk naar urine (hebben maar in het zwembad gedoucht). Vloer was zwart van het vuil. Het was gelukkig mooi weer dus zoveel mogelijk buiten geweest. Het zwembad daarentegen was helemaal geweldig. Met name de glijbanen en razende rivier! Eten bij snackbar was oké. Emmer voor 4 personen met patat en snacks voor 10 euro 👍 In 2020 moet het park helemaal vernieuwd zijn en dat is hard nodig ook!
Gereisd met jonge kinderen in augustus 2017, uit Nederland

6       Toch wel fijn gehad     Brenda, 27 augustus 2017
De aankomstdag was vreselijk. We konden onze mobilehome niet in omdat de pasjes niet werkten. Ook bij de beide buren was dit het geval. Onze buurman kreeg uit nood een loper, waarmee hij ook onze caravan kon openen. Lekker gevaarlijk. Hij kon als hij kwaad wilde bij iedereen de kiet leeghalen. Deze loper hadden meer mensen gehad. De caravan was vies. Heel het bankstel zat vol stof en zand, de wolken stoven in het rond. Er mistte 1 kussen , 1 matras en 4 dekbedden. Maar....alles id dezelfde avond nog opgelost. De poolse schoonmaaksters hebben de bank gestofzuigd en de ontbrekende spullen zijn gebracht. De caravan bewoog heel erg. Ik werd er zeeziek in helaas. Verder fijn gehad. Alleen niks te doen behalve zwemmen voor 2 jongens van 14. Zwembad was top.

1       Waardeloos!
        E Westera, 27 augustus 2017
Dit was 1x maar nooit weer!
We hadden een appartement, eigenlijk is het teveel om op te noemen, bedden doorgezakt, in toilet sterke urine lucht wat je niet weg krijgt, lekkage badkamer, muizen keutels in de kastjes, douchekop waar een pisstraaltje uit komt, erg onhygiënisch, inventaris niet compleet, onervaren en onvriendelijk personeel enz enz enz, ze zien ons er nooit weer, jammer van ons geld!

4       eerste keer en nooit meer michel, 25 augustus 2017
mobile home zijn smerig, veel defecten, zwembad is vies (vooral de lucht roosters zitten vol stof en schimmel)
mooie omgeving en honden kunnen heerlijk wandelen bij hertenbos
toiletten in restaurant stinken en overal ligt rotzooi op de vloer
mobile home voor 6 personen is veel te klein. stapelbed is voor kinderen bedoeld en niet voor een volwassenen. als je langer dan 1.70 bent lig je klem

4       Slecht onderhouden vakantiepark         verhage72, 21 augustus 2017
15 jaar geleden op dit zelfde park geweest en het is als of de tijd heeft stil gestaan hier. Sanitair wordt slecht schoongehouden en is ook in slechte staat.

5       Niet voor herhaling vatbaar           Miranda, 19 augustus 2017
Slechte kampeerplaatsen te dicht op elkaar. Super vies sanitair. Misschien wat betere schoonmakers Achterstallig onderhoud. Personeel niet erg klant vriendelijk op een paar na. Animatieteam super!! Misschien iets meer voor tieners....zwembad te veel chloor?! En wc te ranzig om op te zitten.

1       Vreselijk onhygiënisch verouderd zwembad         kim, 19 augustus 2017
Vandaag gaan zwemmen en het is gewoon schandalig en vies en vuil , zwembad ziet groen , schimmels en vuile plekken , ook een heel ongezonde lucht , de luchtfilters zaten vol stof , receptie vol spinnenwebben , de kledinghokken wou ik niks aanraken en de lockers zagen vuil, toiletten zijn heel onhygiënisch en stinken , ik heb er niks goed over te zeggen het is heel verouderd en ik kom nooit nog hier zwemmen , dat het zwembad nog open is is gewoon schandalig en de prijs ook al helemaal

5       Gevaarlijk onhygienisch  Desiree van der Weide, 17 augustus 2017
Wij hadden op het D veld een mobile home, was zo vochtig en beschimmeld, aan de plafonds hingen de druppels condens, muren zwart van de schimmel. Met vier personen op de bank geslapen omdat de andere kamers teveel schimmel hadden. Volgende ochtend nieuw huisje gevraagd en gekregen. Huis was beter, maar ook nog heel vochtig. Ik bleef schimmel ruiken welke zich boven kledingkasten bevond en heb 6 nachten onder de dekens geslapen met mijn hoofd voor de schimmelgeur. Er was veel kapot in het huisje zoals luxaflex, handgrepen, vieze trektouwtjes van de lampen, brandplek op tafel etc. Ik heb de schoonmakers zien schoonmaken. Franse slag en vieze doeken en dan hup daarmee weer naar het volgende huisje. Zwembad is leuk maar veel pleisters, haren en blaadjes op de grond. Kunnen ze sneller weghalen. Wc's maakte de piepjonge Poolse meisjes schoon met ontzettend vieze handdoeken. Ik noemde het park gekscherend tokkietown. De huisjes naast de milieustraat is niet te doen qua geur.
Gereisd met jonge kinderen in augustus 2017, uit Nederland

5       Zelf er een leuke vakantie van gemaakt!  familie Rens, 16 augustus 2017
Na de reacties op zoover gelezen te hebben gingen we er toch met wat spanning heen. Wij zaten in een 4 persoons caravan op veld L. Ons uitzicht was de caravan van de overburen, maar uiteindelijk zaten wij op een rustig plekje van het park. De caravan vloer kraakte wel erg. De caravans op dit park staan dicht op elkaar, zijn geen mooie plekken..zelfs caravans tegenover de vuilstort waar ook een vreselijke geur vanaf kwam en dat naast de supermarkt. Zwembad is verouderd maar erg leuk en zwembadpersoneel doet hun best om alles goed schoon te houden. Wel een hoog tokkie gehalte op het park, ontblote lijven in de plaza, sigarettenpeuken op de grond. Vanuit het park kun je leuke uitstapjes maken. Wij hebben er met elkaar een gezellige vakantie van gemaakt!
Gereisd met jonge kinderen in augustus 2017, uit Nederland

3          Nooit meer   
Monique overvliet, 14 augustus 2017
Net terug v weekend Hengelhoef maar daar zien ze mij niet meer. Wat een smerige bende is het daar.
Zelfs het ene gedeelte lijkt wel op fort oranje.
Veel te jong personeel. Caravan niet schoon bij aankomst 1,5 uur buiten moeten zitten tot t helemaal schoonwas. Zwembad is te smerig.
Gereisd met oudere kinderen in augustus 2017, uit Nederland

1          Nooit meer!   12 augustus 2017
Bij het inchecken stonden de mensen met klachten al om ons heen. We bleven positief maar toen we binnen kwamen in de chalet was dat in 1 klap weg.
Chalet was erg vies en oud, moest echt nodig een onderhoudsbeurt krijgen! Ook stond hij scheef, om beroerd van te worden. Gister aangekomen, zouden een week blijven, maar vanmorgen al vertrokken.
In de 'speelhal' veel 'grote' kinderen die de kleintjes, waaronder onze dochter van 2, wegduwen etc.
(Geen enkel toezicht van een ouder o.i.d.)
Bij de receptie foto's laten zien van ons onderkomen & gezegd te vertrekken. Werden netjes te woord gestaan & ons geld is terug gegeven voor de resterende tijd!
Helaas was sommig personeel erg chagrijnig.
Voor het geld kan je niet veel verwachten, zijn niet veeleisend, maar als je 33 weken zwanger bent & een kind van 2 mee hebt mag je toch op z'n minst een schoon onderkomen verwachten. We hadden nota bene een aantal dagen ervoor nog gebeld om te annuleren & dan nog tref je een puinhoop aan!
Gereisd met jonge kinderen in augustus 2017, uit Nederland

1          Absoluut een no go!
Cindy, 11 augustus 2017
Vies, achterstallig onderhoud, heel veel dingen kapot of incompleet, onvriendelijk personeel, weinig keuze in het restaurant, wespenplaag etc etc.. teveel nadelen om op te noemen. Alleen maar stress en zorgen gehad deze vakantie ipv genieten !
Gereisd met jonge kinderen in augustus 2017, uit Nederland

3          Nooit meer    Mitch, 06 augustus 2017
Vies! Kamers en zwembad erg vies. In het zwembad waren meerdere kinderen aan het overgeven(waarschijnlijk door het eten), werd niet op geruimd. Veel schade en vieze plekken in het zwembad. Het eten was koud en niet goed gebakken. Heb zelf ervaring met reinheids inspecties en dit is levensgevaarlijk voor de gezondheid van kleine kinderen. Geld terug gevraagd voor het verblijf. 3 jaar geleden hier geweest toen was alles wel netjes. Hygiëne echt onvoorsteldbaar slecht. Wil specifiek ouders waarschuwen voor kinderen die gebruikt maken van het zwembad.
Gereisd met oudere kinderen in augustus 2017, uit Nederland

2          Geschrokken  Bert van Campen, 03 oktober 2017
Wat een verblijf. Wij zouden hier 2 weken verblijven, maar zijn naar 2 dagen met gierende banden naar huis gegaan. Wat een verschrikking, zoiets nog nooit mee gemaakt. Oostappen heeft onze vakantie tot een hel gemaakt. Er is geen controle op het park waardoor wij de eerste nacht zijn wakker gehouden door feestende gasten. De hond uitlaten voor je camping plaats schijnt hier normaal te zijn. Het zwembad is te vies voor woorden. Ook de sanitaire voorzieningen zijn om te huilen. Ik kan nog wel even doorgaan, maar dat heeft niet zoveel zin. Lieve gasten blijf hier weg!
Gereisd met jonge kinderen in augustus 2017, uit Nederland 4          binnen 5 jaar heeft België ook een fort oranje        FAM Docter, 01 september 2017
Dat het erg slecht is, wij hebben er heel veel spijt van, dat we dat geboekt hadden. We hebben €850,- betaald voor twee weken vakantie daar, nooit meer daar heen. De chalet was vies en beschimmeld en ging door de bodem van vloer heen, we hebben een ander chalet gekregen en die was ietsje beter, verder konden ze niks voor ons doen. De pannen waren te vies om uit te eten, dus allemaal nieuwe pannen bij de receptie gehaald. De bedden zijn erg smal en erg kort, ik denk dat de bedden 80 cm/ 190 zijn, als je draait in bed, dan donder je zo van je bed af. We waren echt aan toe, en keken er erg na uit om op vakantie te gaan, en dan krijg je dit. Hier hadden we hard voor gewerkt. Er werken allemaal Poolse mensen en je kunt niet communiceren met elkaar, zij maken de verblijfs schoon, op hun manier, nou verschrikkelijk.
Dus mensen ga hier niet na toe, zonde geld. Dit park wordt Fort orange in België, echt waar.
Gereisd met oudere kinderen in augustus 2017, uit Nederland

4          Nooit meer, zonde geld       Kim, 29 augustus 2017
Niet goed: Huisje bleek niet schoongemaakt, kwaliteit was echter zo slecht dat we dachten dat het zo hoorde. Vlekken op de matrassen en de bank, muf, geen echte keukenkast plankjes de pannen stonden op de grond. Ontzettend oude bende eigenlijk, het is schandalig dat ze geld vragen voor zulk achterstallig onderhouden park en huisjes. Het ziet eruit alsof het met 2 jaar failliet gaat! Betaal 200€ meer en ga naar een goed park.
Wel goed: Het personeel, ze waren allemaal jong en onervaren maar ontzettend vriendelijk. Het zwembad was ook super leuk, heel leuk voor kinderen maar ga er dan een dagje heen want verder is het park het echt niet waard. Het animatieteam was heel enthousiast, super leuk, Restaurant was alleen een beetje te klein voor alle mensen die mee wilden doen met amusement etc.
Gereisd met jonge kinderen in juli 2017, uit Nederland

3          Verschrikkelijk          Mvd l, 29 juli 2017
Wel veel bos fijn gewandeld met de hond. Zwembad Ok, Mr ook erg verouderd en eigenlijk ook vies de haren van anderen zaten aan he handen tijdens het zwemmen. Onderkomens oud. Vies, alles trilde, nooit meer. Prinsenmeer zijn wij ook geweest hier een betere tijd beleefd. Hadden van maandag tot maandag geboekt zijn zaterdag (vandaag) al naar huis gegaan.
Gereisd met jonge kinderen in juli 2017, uit Nederland

1      1 keer nooit meer    
Dennis, 28 juli 2017
1 grote klere zooi alles is goor .kan je nog beter thuis blijven
Gereisd met jonge kinderen in juli 2017, uit Nederland

4          Eerste en laatste keer          Hendrix, 28 juli 2017
Dit zou niet mogen. Ondergekomen chalet verhuren. 1 dag hier maar ik overleg me al om te gaan.
Gereisd met oudere kinderen in juli 2017, uit Nederland

5          Weekje weg!  Natass, 25 juli 2017
Vond geregeld dingen niet goed!! Zwembad was echt heel vies, haren, eten en weet ik veel wat vond je er op de vloer!! Op bloten voeten lopen was niet te doen!! En wat er aan haren was opgeruimd vond je terug op de randen van het bad bij de trappertjes......
Toen ik wasmachine muntjes ging halen om twaalf uur werd ik verzocht om drie uur terug te komen omdat ze geleegd moesten worden en daar werd niet eerder aan gewerkt!!
Het animatie team was saai! Wat ze deden was slecht voorbereid en kwam niet goed over.
Op het programma stonden de tijden door elkaar.
Dezelfde artikelen waren geregeld anders geprijsd
Gereisd met jonge kinderen in juli 2017, uit Nederland

1          Nooit meer. Verschrikkelijk ranzig Ilonka_neut, 22 juli 2017
We kwamen aan en bleken een wespennest aan de caravan te hebben. 2x gebeld maar ze hadden niet echt haast. Uiteindelijk kwamen ze spuiten zonder iets te zeggen terwijl wij binnen waren met 2 kleine kinderen. De wespen kwamen door de lamp naar binnen dus paniek. Vervolgens een nieuw huisje. Het was enorm ranzig. Elke kitrand was beschimmeld. De matrassen waren beschimmeld het was ronduit smerig. Bedden waren super slecht je lag gewoon in een boog. Werd er zowat ziek van van de lucht en schimmel.
Gevraagd om nieuwe matrassen maar gewoon niet gekregen. Verder mega wespen plaag. Overal zaten ze. Werd ook niks aan gedaan. 5 van ons zijn gestoken. Onze vakantie is verpest. Wij zijn eerder naar huis gegaan
Gereisd met jonge kinderen in juli 2017, uit Nederland

2          Degoutant zwembad            Daisy, 21 juli 2017
Degoutant zwembad, verroest en heel veel zaken die gesloten zijn! Dit zwembad zou gesloten moeten worden!!!
Gereisd met vrienden in juli 2017

5          nooit meer      dolfijntje_158, 17 augustus 2017
wij waren er een week maar nooit meer ,wij hadden een kampeerbungalow ,en die tochte s’nachts erg en schoon was die zekers niet mensen met cara zou ik dit afraden ivm er geen stofzuiger is moet je telkens zand vegen ,en geen warm water in deze kampeerbungalow,s en dan het sanitair gebouw verschrikkelijk gewoon wat vies ze maken schoon op hun manier, dweilen en de wc potten blijven zo hoe ze zijn veel haren in de douchen en bijna niks bij vullen zoals wc papier en die sprayers in de wc, mijn zoontje van 10 heeft er een bacterie bij opgelopen ,en dan het zwembad die mag wel het onderhoud krijgen verder wel groot genoeg ,en de receptie is verschrikkelijk onvriendelijk personeel en weten weinig ,positieve is het entertainment team zeer vriendelijk en leuk met kinderen , en de supermarkt personeel zeer vriendelijk, en de vuilnis plek naast de supermarkt en naast challets zou ik toch verplaatsten ,in de omgeving is genoeg te doen, en misschien bij het strandje een aantal waterglijbanen neerzetten zoals prinsenmeer maar het shoonmaak kan zekers 10 x beter
Gereisd met oudere kinderen in juli 2017, uit Nederland

 

Ontwikkelingsplan Hengelhoef versterkt toerisme en creëert 200 ha natuurgebied

Ontwikkelingsplan Hengelhoef versterkt toerisme en creëert 200ha natuurgebied
woensdag, 20 september 2017
Op voorstel van Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, ligt vanavond het voorlopige ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van Hengelhoef voor aan de provincieraad. “Met het plan willen we een nieuwe impuls geven aan het domein Hengelhoef, waarbij we de eigenheid van het domein respecteren. Bijkomend versterken we de Limburgse vrijetijdseconomie als speerpuntsector.” aldus Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening.

Nieuwe dynamiek in Hengelhoef

Hengelhoef staat zowel binnen als buiten de provincie Limburg gekend als een vakantie- en groendomein. Om deze positie in de toekomst te blijven vervullen, zijn bijkomende investeringen noodzakelijk. Twee toeristische ondernemers (Twin Properties, Ooststappen groep) zijn bereid bijkomend te investeren in een gevarieerd verblijfsaanbod in Hengelhoef. Om deze vernieuwingen en daaraan gekoppelde bijkomende jobs mogelijk te maken, dient er een nieuw ruimtelijk kader te worden uitgewerkt. “Met de opmaak van het PRUP worden de krijtlijnen uitgezet voor de nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met de waardevolle omgeving,” aldus gedeputeerde Inge Moors

Een dubbele doelstelling: versterking van toerisme én natuur

Vandaag is Hengelhoef een recreatiepark van meer dan 295 ha. Om het evenwicht tussen ecologie en de bijkomende toeristische ontwikkelingen te bewaken, legt het PRUP het type en aantal van verblijfseenheden zoals appartementen, kampeerplaatsen, chalets en hotel vast. Zo laat het ontwerp-PRUP toe dat 80 ha gebruikt wordt voor de toeristische verblijfsprojecten van Holiday Suites / Twin Properties en de Oostappen-groep.
Gedeputeerde Moors: “Via het provinciale plan creëren we nieuwe kansen voor onze toeristische infrastructuur. In ruil verankeren we 200 ha van het domein als natuur- en groengebied, een belangrijke doelstelling van dit nieuwe plan. Zo worden de belangrijkste natuurwaarden definitief veilig gesteld en geven we bijkomende ontwikkelingskansen aan de natuur (+ 160 ha).”
Tot slot worden ook enkele recreatieve visvijvers voorzien.

Respect en maatregelen voor het milieu en de omgeving

Het plan werd reeds onderworpen aan een milieueffecten-onderzoek. De dienst MER keurde het plan-MER in april 2017 definitief goed. Deze beslissing zette het licht op groen voor de verdere uitwering van het PRUP.
Om een vlotte en veilige mobiliteit te verzekeren, zal Agentschap Wegen en Verkeer verkeerslichten voorzien op de op- en afritten van de E314 en een aanpassing doen van het kruispunt Donderslagweg-Hengelhoefdreef. Daarnaast zal een spreiding van de aankomst- en vertrektijden van de verblijfsgasten en een gefaseerde ontwikkeling van de vakantieverblijven er mee voor zorgen dat de mobiliteit onder controle blijft.
De toeristische bebouwing zal landschappelijk worden ingepast in de omgeving door brede bosstroken, dreven en bufferzones naar de Roosterbeekvallei. Daarnaast zullen de nodige boscompensaties moeten uitgevoerd worden. Een aantal zones met belangrijke natuurwaarden zullen niet voor toeristische ontwikkeling in aanmerking komen en worden gereserveerd voor natuur. Ook naar de Tulpenstraat zal er een groenbuffer gecreëerd worden.
Tot slot zal een nieuwe ondergrondse riolering zorgen voor de afvoer van het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie in Genk. “Deze ingreep zal een positief effect hebben op de waterkwaliteit van de Roosterbeek en zo dus ook op het verderop gelegen natuurgebied De Teut en Tenhaagdoornheide” stelt gedeputeerde Moors.

Openbaar onderzoek en infomarkt

Het openbaar onderzoek dat volgt, geeft de bevolking de kans om eventuele opmerkingen te formuleren. Het openbaar onderzoek start op 20 oktober en eindigt op 20 december 2017. In kader van dit openbaar onderzoek wordt op vrijdag 27 oktober 2017 een infomoment georganiseerd, waar medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
De infomarkt zal doorgaan van 16u tot 20u in Dienstencentrum Perron-Oost, Kastanjestraat 7A in Houthalen-Oost.

Toekomst Hengelhoef:  evenwicht tussen natuur en toerisme

Toekomst Hengelhoef:  evenwicht tussen natuur en toerisme
De provincieraad van Limburg heeft op 20 september 2017 het ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Hengelhoef’ voorlopig vastgesteld.
Het PRUP wordt opgemaakt om de geplande toeristische investeringen in Hengelhoef in goede banen te leiden. Gelijktijdig moeten de natuurkwaliteiten van het domein en de draagkracht van de omgeving bewaard blijven.

Verblijfsaanbod met veel groen
Het uitvoeringsplan geeft aan waar er nog ruimte is voor de ontwikkeling van een gevarieerd verblijfsaanbod. Dit kan zijn in de vorm van vakantieappartementen, kampeerplaatsen, chalets of een hotel. Het plan legt eveneens de voorwaarden hiervoor vast zoals het maximaal aantal eenheden, de buffering naar de omgeving, de ruimte voor parkeervoorzieningen,... In het PRUP blijft het grootste gedeelte van het domein – ongeveer 70% - verankerd aan natuur en groen.
Een nieuwe dynamiek in Hengelhoef zal leiden tot een opwaardering van het domein en een aantrekkelijk recreatief park voor de inwoners van Houthalen-Helchteren, alle Limburgers en de vele toeristen. Tegelijk zorgt dit voor een nieuwe economische impuls die onze regio goed kan gebruiken.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 20 oktober 2017 tot 20 december 2017. Gedurende deze periode heb je de kans om eventuele opmerkingen op het plan te formuleren.
Het ontwerp PRUP ‘Hengelhoef’ ligt ter inzage in:
• NAC, Pastorijstraat 30, Houthalen-Helchteren
• stadhuis, Stadsplein 1, 3600 Genk
Je kunt het dossier elke werkdag tijdens de kantooruren inkijken. De ontwerpplannen kan je ook online raadplegen op
www.limburg.be/lopendeopenbareonderzoeken

Infomoment
Vrijdag 27 oktober, 16-20 uur
Medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau geven je uitleg en beantwoorden jouw vragen.
Provincie Limburg
Directie Omgeving - Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
tel. 011 23 83 45
roplangroep@limburg.be www.limburg.be/lopendeopenbareonderzoeken
http://www.limburg.be/lopendeopenbareonderzoeken

 

https://www.lne.be/mer-dossierdatabank


Type MER Plan-MER
Dossiercode PL0160
Initiatiefnemer Provincie Limburg
Studiebureau RoyalHaskoning
Niet technische samenvatting Klik hier
Richtlijnen Klik hier
Kennisgeving Klik hier
Goedkeuringsverslag Klik hier
U kan hier het goedgekeurde Mer-Rapport downloaden:

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/ea956c16-afa0-4892-a8e8-c710891e81e4/9y0456_PlanMER%20Hengelhoef_tekst%2bbijlagen_20170130_handtekeningen.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/198f0211-0a85-43bf-ace5-630e24f09846/9y0456%20NTS%20Hengelhoef_20170130.pdf

1     PRUP Hengelhoef   1 oktober 2013        plan-MER Hengelhoef (Houthalen-Helchteren / Genk)
Type MER Plan-MER
Dossiercode PL0160
Initiatiefnemer Provincie Limburg
Studiebureau RoyalHaskoning
Niet technische samenvatting klik hier
Richtlijnen Klik hier
Kennisgeving Klik hier
Goedkeuringsverslag
Locatie Genk - Houthalen-Helchteren - Zonhoven -
Opmerkingen

Kennisgeving  1 oktober 2013
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis3723.pdf

Richtlijnen 20 januari 2014
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merricht3723.pdf

 

2     Herinrichting en uitbouw Domein Hengelhoef  24 april 2008

Type MER Project-MER
Dossiercode PR0299
Initiatiefnemer NV Houthalen Hengelhoef
Studiebureau Milieustudies Mia Janssen BVBA
>Niet technische samenvatting Klik hier
Richtlijnen Klik hier
Kennisgeving
Goedkeuringsverslag
Locatie Houthalen-Helchteren -
Opmerkingen >

Niet technische samenvatting
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech826.pdf

Richtlijnen van 24 april 2008
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merricht826.pdf

 


3     Uitbreiding recreatiepark Hengelhoef te Houthalen 8 februari 2005

Type MER Project-MER
Dossiercode PR0103
Initiatiefnemer Recreatiepark Hengelhoef N.V.
Studiebureau A+D Milieu NV
Niet technische samenvatting -
Richtlijnen Klik hier
Kennisgeving -
Goedkeuringsverslag Klik hier
Locatie Houthalen-Helchteren -
Opmerkingen *

Richtlijnen  8 februari 2005
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merricht221.pdf

Goedkeuringsverslag  26 februari 2007
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/mergk221.pdf

Deze reacties zijn verwerkt in "Richtlijnen" die dienen opgenomen te worden in het Ontwerp Plan-MER dat op zijn beurt moet leiden tot een Definitief Plan-MER.
Het Definitief Plan-MER zal dienen als Voorontwerp PRUP waarbij er een nieuwe mogelijkheid tot inspraak kan gebeuren.


Advies van de gemeente Houthalen-Helchteren

Onderwerp: Plan-MER PRUP Hengelhoef

Geachte,

Wij verwijzen hierbij naar uw schrijven van 19 november ll. in verband met de terinzagelegging van de kennisgevingsnota en adviesvraag van het plan-MER PRUP Hengelhoef.
TERINZAGELEGGING
Het plan-MER werd op 22 november ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Zoals gevraagd in uw brief werd het openbaar onderzoek, dat loopt van 22 november 2013 tot en met 23 december 2013, bekend gemaakt op de website van de gemeente. Vandaag zal het openbaar onderzoek worden afgesloten.
De ingediende bezwaarschriften zullen in een apart schrijven aan u worden overgemaakt.
ADVIES

Inleiding
Aangaande de kennisgevingsnota van het plan-MER kunnen wij het volgende stellen:
Door de Provincie Limburg werd er van bij de opstart van het planningsproces voor de opmaak van het PRUP Hengelhoef een uitgebreide plangroep opgericht waarin ook de gemeente Houthalen-Helchteren vertegenwoordigd was. De kennisgevingsnota die nu voorligt is een document waarin een compromis werd gezocht tussen de verschillende eigenaars, gebruikers en ontwikkelaars in het gebied. Reeds van bij de aankoop van de terreinen door de projectontwikkelaars Twin Properties en Oostappen zijn er problemen gerezen in het vergunningentraject van beide. Het ontbreken van capaciteit in het nabijgelegen RWZI van Houthalen-oost maakte dat deze investeerders hun vooropgestelde doelstellingen niet konden realiseren, met alle gevolgen van dien. Het eens zo mooie recreatiedomein biedt momenteel een verwaarloosde indruk. Ook is er een oneigenlijk gebruik van de vakantiehuisjes. Vanuit de gemeente kunnen we het initiatief van de Provincie Limburg om voor deze site, die in het RSPL als een Toeristisch-recreatief knooppunt type IIa werd aangeduid, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen, dan ook ondersteunen.
De site Hengelhoef is niet alleen belangrijk als toeristisch-recreatieve trekpleister maar ook de groene omgeving, het waardevol landschap zijn waardevolle elementen voor ons gemeentelijk beleid. De doelstelling van het plan, neergeschreven op pagina 6 van de Kennisgevingsnota, namelijk ‘de versterking van recreatie én de versterking van natuur’ kan dan ook door ons onderschreven worden. Historiek
Door de twee projectontwikkelaars werden in het verleden afzonderlijke project-MER’s uitgewerkt in het plangebied. De project-MER’s zijn goedgekeurd, hetzij voorwaardelijk voor project-MER Oostappen Groep in 2007, hetzij gedeeltelijk voor project-MER Twin Properties in 2011.
 • Oostappen Groep
De project-MER voorzag een uitbreiding van circa 2000 extra kampeerplaatsen / verblijfseenheden zodat het streefaantal voor het hele domein circa 2.500 kampeerplaatsen en/of verblijfseenheden in diverse categorieën zou bedragen.  
Het MER werd op 26/02/2007 door de dienst MER goedgekeurd onder de voorwaarde dat “een concrete oplossing met betrekking tot de afvalwaterproblematiek in de Roosterbeekvallei wel nog dient te worden uitgewerkt t.b.v. de verdere besluitvorming”.
 • Twin Properties
De project-MER voorzag het behoud van de 9 blokken met geschakelde bungalows (143 eenheden) met een uitbreiding van 772 bijkomende vakantieverblijven en een hotel van minstens 80 hotelkamers (met uitbreiding tot maximaal 240 kamers) zodat de totaalcapaciteit maximaal 1.155 verblijfseenheden / hotelkamers zou bedragen.
Het MER werd op 06/06/2011 goedgekeurd, enkel voor fase 1A.

Programma

Bij de opstart van het nieuwe planproces van de plan-MER werd duidelijk aangegeven dat de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van Oostappen-Groep en Twin Properties op elkaar afgestemd moesten worden i.f.v. de draagkracht van de omgeving. Het is daarom aangewezen de verschillende onderdelen globaal en cumulatief te bekijken over het hele domein Hengelhoef, teneinde een geïntegreerde visie te bekomen. Dit betekent dat beide partijen hun vooropgestelde maximumcapaciteit zoals voorgesteld in de project-MER’s, niet kunnen realiseren maar dat er een beperkter programma werd voorgesteld.   De capaciteit van de Oostappen Groep bedraagt momenteel 740 verblijfsplaatsen. Deze bevinden zich vrij geconcentreerd in het noordelijk deel van het domein. De ontsluiting gebeurt via de Tulpenstraat.
De effectbeoordeling van het plan-MER gaat uit van maximaal 886 extra kampeerplaatsen van 80 m². Twin Properties, gelegen in het zuidelijk deel van het domein, wordt ontsloten via de Donderslagweg, die verder aansluit op het op- en afrittencomplex van de E314. De huidige capaciteit bedraagt enkel de hierboven vermelde 143 eenheden. In het plan-MER worden de effecten berekend van 750 tot 800 bijkomende vakantieappartementen en een hotel met 100 kamers.  Het gemeentebestuur is van oordeel dat dit bijgestuurde programma nog steeds erg hoge aantallen inhoudt van mogelijke uitbreidingen van verblijfsplaatsen. Deze cijfers zijn momenteel enkel gebaseerd op een economische rentabiliteit van de ontwikkelaars.
Wij zouden daarom willen vragen deze cijfers niet als een vaststaand gegeven te beschouwen. Na de effectbeoordeling moeten deze geëvalueerd en mogelijk bijgesteld worden i.f.v. de draagkracht van het gebied en de omgeving. Naast de twee grote projectontwikkelaars zijn ook de vzw Gezondheidszorg en de vzw Limburgs Landschap nog partners binnen het domein.
Het kasteel Engelhof en de hoevegebouwen worden door de vzw Gezondheidszorg gebruikt als vergader- en vormingslocatie binnen de eigen organisatie.
De vzw Limburgs Landschap is naast de natuurbeheerder van het domein, ook eigenaar van de natuureducatief bezoekerscentrum binnen het domein. Er bestaat momenteel weinig samenwerking tussen deze partners, terwijl dit volgens ons een grote meerwaarde zou hebben.

Alternatievenonderzoek


Nulaternatief

Het nulalternatief waarbij de situatie zou blijven zoals nu het geval is, is voor het gemeentebestuur geen optie.
Het huidige gewestplan en de bestemmingsvoorschriften van het BPA Toeristische Weg bieden een onvoldoende kader om vergunningsaanvragen voor uitbreiding van toeristische- en recreatieve activiteiten af te toetsen. 
Bovendien zou een behoud van de bestaande toestand een verdere verwaarlozing van het domein Hengelhoef betekenen, hetgeen voor ons absoluut onaanvaardbaar is.

Locatiealternatieven

Het gemeentebestuur gaat akkoord met de afweging van de locatiealternatieven die in het plan-MER  wordt gedaan. Dit betekent dat er geen enkele van de genoemde locaties weerhouden wordt als alternatief.
De site Hengelhoef werd in het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Limburg (RSPL) aangeduid als een toeristisch recreatief knooppunt type IIa, hetgeen betekent dat er nog een uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten de perimeter van de recreatiezone.
Deze aanduiding heeft verwachtingen gecreëerd zowel bij het gemeentebestuur als de investeerders. In het RSPL gebeurde deze selectie op basis van zowel toeristisch-recreatieve - als ruimtelijke argumenten. Wij gaan er dan ook van uit dat de uitbreidingsmogelijkheden van de site niet meer ter discussie staan in onderhavig plan-MER.

Inrichtingsalternatieven
 • Deelgebied Oostappen Groep
Het plan-MER voorziet 4 alternatieven voor een mogelijke uitbreiding van verblijfsrecreatie (Zone A, B, C en/of D). Zone D, gelegen ten zuiden van de Roosterbeek, zal niet als inrichtingsalternatief weerhouden worden in de plan-MER aangezien dit scenario een ruimtelijke versnippering van het gebied zou betekenen.
Het gemeentebestuur kan hiermee instemmen. Bij een eventuele keuze voor Zone A dienen er voldoende garanties worden gegeven dat de privacy van de omwonenden gegarandeerd blijft.   De meest logische uitbreiding gebeurt echter ten westen van de bestaande kampeerplaatsen, evenwel mits voorwaarde dat er voldoende buffering gebeurt ten opzichte van de Tulpenstraat , alsook ten opzichte van de Roosterbeek.
 • Deelgebied Twin Properties
Voor de inplanting van het hotel worden er 3 alternatieven aangereikt (zone E, E’, F en/of G). Enkel zones E, E’ en F worden weerhouden.
De inplanting van een hotel in de zone E’, aansluitend bij de Hengelhoefdreef, heeft onze voorkeur. Op deze manier heeft het gebouw een poortfunctie naar het recreatiegebied toe en kan er een samenwerking gegenereerd worden tussen het hotel en de congresfaciliteiten in de gebouwen van de vzw Gezondheidszorg. De inrichtingsalternatieven die onze voorkeur genieten, worden echter ernstig gehypothekeerd door de procedure die de Vlaamse administratie Onroerend Erfgoed heeft opgestart om het landschappelijk waardevol gebied ‘Heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ aan te duiden als ankerplaats. Op 17 december 2012 werd er een Ministerieel besluit genomen over de voorlopige aanduiding van de ankerplaats.
Het College van burgemeester en schepenen heeft op 22 april 2013 beslist om aan de Vlaamse administratie Onroerend erfgoed te vragen de begrenzing van de voorlopig aangeduide ankerplaats te herzien. Het alternatief voorziet een afbakening van de ankerplaats tot aan de Hengelhoefdreef, inclusief het open weiland met hoogstamboomgaard aansluitend bij het kasteel. Voor zover ons bekend werd deze ankerplaats tot op heden niet definitief aangeduid. Het is dan ook niet duidelijk of er werd ingegaan op onze vraag.  Indien er geen aanpassingen aan de begrenzing worden doorgevoerd, zullen de uitbreidingsmogelijkheden van zowel het hotel van Twin Properties als de uitbreiding van Oostappen op de meest geschikte locaties worden gehypothekeerd. 
 • Deelgebied visvijvers
Er wordt gestreefd naar het bestendigen en uitbreiden van de bestaande visactiviteiten, in evenwicht met de mogelijke natuurwaarden.
De 4 inrichtingsalternatieven, waarbij de functies natuur en recreatie ‘evenwaardig’ al dan niet  ‘ondergeschikt’ aan elkaar worden afgewogen, kunnen onderschreven worden. 

Effectenbeoordeling
 • Discipline Mobiliteit
De verkeersintensiteiten van en naar het plangebied nemen toe door realisatie van het plan. Voornamelijk de uitbreiding van de Oostappen Groep zou voor problemen kunnen zorgen voor de omwonenden, aangezien de ontsluiting gebeurt via de Tulpenstraat.
De kennisgevingsnota geeft op pagina 71 aan dat er specifieke aandacht zal gaan naar de ontsluiting van het deelgebied Oostappen Groep naar de Tulpenstraat.De bewoners van de Tulpenstraat ondervinden nu reeds een grote hinder bij de wissel van vakantiegangers op het domein, voornamelijk op vrijdag in de vooravond. Het profiel en inrichting van de Tulpenstraat, met aan weerszijden een aanliggend fietspad, kan ter hoogte van de ingang van het domein voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen tussen de verschillende weggebruikers.
Mogelijke alternatieven of milderende maatregelen (zoals bijvoorbeeld momenten van vertrek en aankomst differentiëren, inleggen pendelbus naar centrum, aangepaste weginrichting, e.d.) dienen het voorwerp uit te maken van het plan-MER.
De Tulpenstraat is een gemeentelijke weg. Indien uit het MER zou blijken dat er een aanpassing van het wegprofiel of –inrichting nodig is, dienen hiervoor ook financiële middelen te worden voorzien. Het kan niet zijn dat deze kosten afgewenteld worden op het gemeentebestuur.Het behoud van de bestaande fiets- en wandelpaden doorheen het domein is voor ons een absolute must. Ook de toegang voor zachte weggebruikers zowel vanuit de omliggende wijken naar het domein toe, als omgekeerd, moet verbeterd worden. Graag zouden we dit bijkomend onderzocht willen zien in de plan-MER.  De ontsluiting van Twin Properties zal minder effecten genereren op de woonomgeving van Houthalen-Oost.
Wel dient opgemerkt dat bij de vooropgestelde capaciteitsverhoging een gevaarlijke situatie kan ontstaan bij de aansluiting van de Hengelhoefdreef op de Donderslagweg. Wij gaan ervan uit dat de plan-MER mogelijke oplossingen zal aanreiken.We kunnen akkoord gaan met de effectvoorspelling vermeld op pagina 79 waarbij vermeld wordt dat de volgende effecten onderzocht zullen worden:
 • Bijkomende verkeersintensiteiten door het plan
 • Wijziging parkeerbehoefte
 • Wijziging verkeersintensiteiten op het wegennet
 • Wijziging van de verkeersafwikkelingkwaliteit
 • Wijziging van de verkeersveiligheid
 • Wijziging van de verkeersleefbaarheid
 • Discipline Bodem
Geen opmerkingen
 • Discipline Water
Wat de afvoer van het afvalwater van het recreatiedomein naar het RWZI van Genk betreft, is het aangewezen de effecten hiervan voldoende te onderzoeken binnen onderhavige plan-MER om te vermijden dat er een aparte (MER?-) procedure moet worden opgestart. Dit zou het vergunningentraject immers kunnen versnellen en vergemakkelijken.
 • Discipline Fauna en flora
Geen opmerkingen. Het plan-MER houdt rekening met de Speciale Beschermingszones binnen het gebied. De opmaak van een Passende beoordeling maakt deel uit van de opdracht.
 • Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
De cultuurhistorische en landschappelijke waarden die omschreven worden in de referentiesituatie zijn uitermate belangrijk in het domein Hengelhoef. Deze dienen behouden en waar mogelijk versterkt worden aangezien zij bijdragen aan de landschapsbeleving van zowel de aanwezige verblijfsrecreanten als de toevallige passanten / gebruikers van het domein.Bij de beschrijving van het referentiekader wordt verwezen naar de landschapsatlas en de lopende procedure tot aanduiding van de ankerplaats ‘Heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’. Zoals reeds vermeld legt deze ankerplaats een claim op de ontwikkeling van de recreatieve activiteiten.
Het beoordelingskader van de recreatieve uitbreidingen op de (intussen definitief aangeduide?) ankerplaats zal hierdoor steeds een negatieve significantie impliceren, net op die locaties die ruimtelijk de meest geschikte uitbreidingslocaties zijn.
 • Discipline Mens
Voor de discipline Mens zal het plan-MER de effecten beoordelen van de recreatieve ontwikkelingen, het geluidsniveau en de luchtkwaliteit. Dit dient volgens ons verder te worden uitgebreid.Tijdens de hoorzitting van 5 december ’13 zijn er vanuit de omwonenden opmerkingen geformuleerd die ook in de effectenbeoordeling van deze discipline onderzocht kunnen worden:
 • Tewerkstelling en creëren van extra arbeidsplaatsen voor de lokale bevolking
 • Uitbouw van een actief handhavingsbeleid bij niet naleven regels bouw- en wooninspectie
 • Synergiën zoeken tussen recreatiedomein en plaatselijke horeca –en winkelvoorzieningen
 • Het ‘open’ stellen van het recreatiedomein voor de omwonenden
VERDERE OPMERKINGEN
Tot slot wensen we mee te delen dat het gemeentebestuur streeft naar een algemene kwaliteitsverbetering van het gebied Hengelhoef. Zowel Twin Properties, als Oostappen Groep hebben hierin een belangrijke functie.
Indien we willen streven naar een kwaliteitsvol vernieuwend vakantiepark moeten de projectontwikkelaars hun verantwoordelijk opnemen en moeten zij meewerken om het imago van het domein opnieuw te verbeteren. Concreet betekent dit dat er een einde moet worden gemaakt aan het opstapelen van niet-gebruikte woonunits langsheen de Tulpenstraat, het huisvesten van arbeidsmigranten en het toestaan van permanente bewoning binnen het vakantiedomein, e.d.
Het gemeentebestuur zal vanaf nu een beleid voeren waarbij de beoordeling van nieuwe stedenbouwkundige vergunningsaanvragen afhankelijk is van de goodwill van de investeerders om bovenvermelde problemen aan te pakken.
Om deze rol te kunnen vervullen is het belangrijk dat de investeerders zelf instaan voor de verhuring van de vakantiewoningen, ook al zijn deze in private eigendom.Verder moet de relatie met de omwonenden verbeterd worden. Dit kan door de mensen te betrekken bij de activiteiten op het domein, o.a. door het tewerkstellen van mensen uit de buurt, het promoten van lokale winkels en horecazaken, enz.Tijdens de infovergadering op 5 december ’13 werd ook het voorstel gedaan om een beheerscomité op te richten waarin alle actoren alsook de buurtbewoners betrokken worden en dat instaat voor een algemene kwaliteitsbewaking van het gebied. Het gemeentebestuur ondersteunt dit voorstel. Wij gaan ervan uit dat de Dienst Milieueffectrapportagebeheer met de bovenvermelde opmerkingen rekening houdt bij het vastleggen van de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER.Wij zullen op 7 januari ’14 aanwezig zijn op de richtlijnenvergadering waarbij de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het plan-MER wordt vastgelegd, en waarbij we bovenvermeld standpunt zullen toelichten.Hoogachtend
Namens het gemeentebestuur

 

Wim Haest
gemeentesecretaris

 

Alain Yzermans
burgemeester
Pompstation en persleiding tussen Hengelhoef en de bestaande riolering Hengelhoefstraat

Projectdefinitie

Doelstelling
Met het oog op de eventuele zuivering van het afvalwater van het vakantiepark Hengelhoef op de RWZI van Genk, werd met de promotoren (Land Lease Company, resp. Oostappen Vakantiepark Hengelhoef) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten op 21 maart 2013.
In het kader van deze studieopdracht dient Aquafin enerzijds een haalbaarheidsstudie (PRUP en plan-MER) op te maken waarin o.a. de uitbreiding van het Domein Hengelhoef zal bepaald worden, en anderzijds een voorontwerp (OF1) / concreet projectvoorstel voor de aansluiting van het recreatiedomein Hengelhoef op de bestaande riolering in de Hengelhoefstraat te Genk.
Na de opmaak van beide studies zal in functie van het resultaat beslist worden hoe de verdere samenwerking zal verlopen: ofwel wordt het project stopgezet, ofwel wordt het project ter uitvoering opgedragen op een volgend investeringsprogramma.

Randvoorwaarden bij de uitwerking van de opgedragen studie
Na de afronding van haalbaarheid en OF1 dient Aquafin terug te koppelen naar het Overleg.
Alle kosten (studie én eventuele realisatie van het project) dienen verdeeld te worden conform de Samenwerkingsovereenkomst dd 21/3/2013 tussen Aquafin en de Promotoren Hengelhoef (Land Lease Company, resp. Oostappen Vakantiepark Hengelhoef).

Randvoorwaarde na bereiken van consensus over de opgedragen studie

Nadat consensus is bereikt over het resultaat van de uitgevoerde studie en de (eventuele) verdere voortgang van dit project, dient dit project bij een volgende RMP-opmaak opnieuw geprioriteerd te worden met het oog op een eventuele - al dan niet prioritaire - opname op het betrokken Rollend Meerjarenprogramma.Uitbreiding Oostappen

 
Dit komt uit het Ontwerpvisie MER van november 2005
4.6 Beschrijving van de bestaande recreatieve voorzieningen
Recreatiepark Hengelhoef beschikt heden over een vergunning van Toerisme Vlaanderen voor de uitbating van in totaal 672 toeristische verblijfseenheden. 
Het gaat hierbij om 2 houten trekkershutten, 78 stacaravans, 72 chalets en 520 toeristische plaatsen voor kamperen.Ter bevoorrading van de verblijfsrecreanten bevindt zich een kleine supermarkt aan de ingang van het domein, alhoewel het winkelen buiten het park gestimuleerd wordt bij de recreanten.
Ten behoeve van zowel verblijfsrecreanten als dagrecreanten bevindt er zich een subtropisch zwemcomplex met horecavoorzieningen. Aanpalend hiervan bevinden zich enkele Out door activiteiten (minigolf verhuur gocarts, fietsen), een recreatieve plas en sportvelden. 
In het zuidelijk deel van het park, aan de overzijde van de Roosterbeek, bevinden zich nog enkele sportvelden (voetbal, tennis,...). 
Net ten NO van het zwembad wordt de bouw van 5 appartementsblokken uitgevoerd in het najaar van 2005. 
Het betreft het type dat eveneens langs de plas ingepland wordt. De bouwvergunning voor deze eerste appartementen is reeds afgeleverd.
Voor een overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar het toeristisch plannetje in figuur 4.8.
Aantal recreanten bij een bezettingsgraad van 100 % (de maanden juli en augustus)

Huidig vergund:
Periode Verhuur chalets hut Verhuur caravan Toeristische plaatsen Appartement Totaal Toeristische verblijfseenheden Aantal recreanten
Juli-Augustus 74 78 520 40 712 2.634
Bij de berekening van het aantal recreanten wordt rekening gehouden met gemiddeld 3,7 personen per verblijfséénheid.

Huidige verhuurobjecten:
Periode Verhuur chalets hut Verhuur caravan Toeristische plaatsen Vakantietent Appartement Totaal Toeristische verblijfseenheden Aantal recreanten
Juli-Augustus 392 201 220 55 40 908 3.360
Bij de berekening van het aantal recreanten wordt rekening gehouden met gemiddeld 3,7 personen per verblijfséénheid.
De verhuurobjecten die nu aangeboden worden zijn voorzien voor 5 personen, 6 personen, 4 tot 6 personen en 6 tot 8 personen. Vandaar dat het getal 3,7 personen per verblijfseenheid niet opgaat.
Bij de berekening van het aantal recreanten met gemiddeld 5 personen per verblijfséénheid geeft dit 4.540 recreanten.
Bij de berekening van het aantal recreanten met gemiddeld 6 personen per verblijfséénheid geeft dit 5.448 recreanten.

Vraag voor uitbreiding van 850 verhuurobjecten:
Periode Verhuur chalets hut Verhuur caravan Toeristische plaatsen Vakantietent Appartement Totaal Toeristische verblijfseenheden Aantal recreanten
Juli-Augustus 392 201 220 55 40 908 3.360
Juli-Augustus   850          
Juli-Augustus 392 1.051 220 55 40 1.758 6.505
Bij de berekening van het aantal recreanten wordt rekening gehouden met gemiddeld 3,7 personen per verblijfséénheid.
De verhuurobjecten die nu aangeboden worden zijn voorzien voor 5 personen, 6 personen, 4 tot 6 personen en 6 tot 8 personen. Vandaar dat het getal 3,7 personen per verblijfseenheid niet opgaat.
Bij de berekening van het aantal recreanten met gemiddeld 5 personen per verblijfséénheid geeft dit 8.790 recreanten.
Bij de berekening van het aantal recreanten met gemiddeld 6 personen per verblijfséénheid geeft dit 10.548 recreanten.

De uitbreidingen van het project-MER staan afgebeeld in onderstaande illustratie.
De recreatieve ontwikkelingen van het project-MER werden deels voorzien binnen de afbakening van het SBZ, o.a. ter hoogte van de huidige ondiepe recreatieplas. Er werd in het project-MER een wijze van ruil/compensatie voorgesteld waarbij voor een aantal zones, die buiten het SBZ zijn gesitueerd natuurinrichtingsmaatregelen werden voorgesteld. Deze waren gekoppeld aan de fasering van de realisatie van de recreatieve uitbreidingen.
SBZ = speciale beschermingszone


illustratie 3.1: Situering uitbreidingen Oostappen Groep in het project-MER van 2007

Het project-MER van Oostappen Groep werd door de administratie goedgekeurd op 26/2/2007, maar onder de voorwaarde dat “een concrete oplossing met betrekking tot de afvalwaterproblematiek in de Roosterbeekvallei wel nog dient te worden uitgewerkt t.b.v. de verdere besluitvorming”. Deze oplossing werd ondertussen gevonden, zie beschrijving in § 3.5.2.

3. HISTORIEK

3.1 Inleiding
3.2 Project-MER Oostappen Groep
In 2006-2007 stelde Oostappen Groep een project-MER op voor de verdere recreatieve ontwikkeling van haar eigendom.
In het project-MER werd, aanvullend op de toenmalig reeds bestaande recreatieve infrastructuur, een uitbreiding voorgesteld.
De inrichting van de recreatieve zones gebeurt progressief en gefaseerd vanuit de centrale zone met bestaande voorzieningen en houdt volgende elementen in:


230 toeristische plaatsen van 200 m² in zone van ca. 6,7 ha in noordoostelijk deel van het domein.
In te vullen met chalets van ca. 50 m² (fase 1a);
Max. 1.439 kampeerplaatsen van 80 m² in zone van ca. 1 ha op reserveparking langs Tulpenstraat (fase 1a); zone van ca. 7,9 ha ten westen (fase 1a) en ca. 2,2 ha ten zuiden van bestaande campingterrein (fase 1a); zone van ca. 19,3 ha ten zuiden van Roosterbeek (fase 2a, 2b, 2c);
140 appartementen in zone van ca. 2,8 ha rondom de recreatieplas.
In te vullen met blokken van 8 units in 2 bouwlagen (fase 0 en 1b).
Er zijn reeds 5 blokken uitgevoerd (vergunning voor 40 units d.d. 11/04/2005); 100 plaatsen voor kort verblijf in zone van ca. 1,5 ha op de huidige reserveparking langs Tulpenstraat (fase 1a); hotel met 50 tot 100 kamers in zone van ca. 2,6 ha in noordwestelijk deel (fase 3).

Uitbreiding Twin Properties

3 HISTORIEK
3.1 Inleiding
3.2 Project-MER Oostappen Groep

3.3 Project-MER Twin Properties

In 2011 stelde Twin Properties een project-MER op voor de verdere recreatieve ontwikkeling van haar eigendom.
In het project-MER werd een gefaseerd uit te voeren programma beschreven.
Fase 1A omvatte de bouw van twee nieuwe bungalows:
In deze fase zullen 2 nieuwe gekoppelde bungalows worden opgetrokken in de zone ten westen van de bestaande bungalows. In deze zone stonden verouderde chalets, die afgebroken werden.
De vrijgekomen plaatsen worden benut voor de nieuwbouw. Voor de bouw van de 2 bungalows is geen ontbossing nodig.
De bungalows ter hoogte van de toegang tot het domein hebben 2, 3 of 4 bouwlagen.
De bouwhoogte varieert van 5,6 m (2 bouwlagen) - 8,4 m (3 bouwlagen) - tot 11,4 m (4 bouwlagen.
Vanaf de  Hengelhoefdreef (centrale toegangsweg) is er geen rechtstreekse ontsluiting voorzien.
Er worden 88 wooneenheden gerealiseerd in 2 bungalows.
In het centrale deel wordt een zwembad aangelegd en voorzieningen voor openluchtrecreatie.
De niet-technische samenvatting van het MER is eveneens digitaal beschikbaar via de dossierdatabank van de Dienst Mer(1).
Het project-MER van Twin Properties werd door de administratie goedgekeurd op 06/06/2011, maar enkel voor fase 1A, hierboven beschreven. In de goedkeuringsbeslissing van het project-MER staat dat “de huidige afvalwaterproblematiek in een ruimer kader moet gezien worden dan het niveau van dit project-MER en dat er momenteel binnen dit ruimer kader gezocht wordt naar mogelijke oplossingen voor dit probleem”.
Deze oplossing werd ondertussen gevonden, zie beschrijving in § 3.5.2.

(1) http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech826.pdf laatst geraadpleegd op 09.08.2013

5.5.2 Deelgebied Twin Properties
Momenteel komen er nog negen blokken met geschakelde bungalows voor (in totaal 143 eenheden)
Er zijn in 2011-2012 stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor de bouw van 2 nieuwe bouwblokken in het westen van het deelgebied met respectievelijk 39 en 52 vakantieverblijven.
Deze komen overeen met fase 1A uit de project-MER (zie beschrijving in § 3.3).

Deelgebied Twin Properties
 • Centrale deel: bestendiging verblijfsrecreatieve functies In de centrale zone omvat het plan de bestendiging en modernisering van de verblijfsrecreatieve voorzieningen zoals ze in de huidige situatie voorkomen of vergund zijn. In de centrale zone komen negen bouwblokken voor. De aanleg van twee nieuwe bouwblokken ten westen is vergund en momenteel in uitvoering (91 vakantieappartementen).
  Ook de aanleg van het zwembad is recent afgerond.
 • Westelijk deel: uitbreiding verblijfsrecreatie In de westelijke zone omvat het plan de bouw van drie nieuwe bouwblokken voor vakantieappartementen.
  Het gaat om twee zogenaamde ‘hoekgebouwen’ en één bouwblok in het zuiden.
  De bouwhoogte bedraagt maximaal vier bouwlagen voor de hoekgebouwen en maximaal drie bouwlagen voor het zuidelijke gebouw.
 • Oostelijk deel: uitbreiding verblijfsrecreatie + sportfaciliteiten Het plan omhelst de bouw van negen nieuwe bouwblokken voor vakantieappartementen.
  De bouwhoogte bedraagt maximaal vier bouwlagen.
  Binnenin de oostelijke zone wordt een approach-golfterrein aangelegd (negen holes) en ten zuiden van de Wingerd vier tenniscourts.
Het is de bedoeling om in totaal een 750 tot 800-tal vakantieappartementen te ontwikkelen
(naast het hotel en de reeds bestaande bungalows)


Aantal recreanten bij een bezettingsgraad van 100 % (de maanden juli en augustus)

Huidig vergund:
Periode Geschakelde
bungalows
vakantie
appartementen
Totaal Toeristische verblijfseenheden Aantal recreanten
Juli-Augustus 74 78 152 608


 

Na uitbreiding:
Periode Geschakelde
bungalows
vakantie
appartementen
vakantie
appartementen
Hotelkamers Totaal Toeristische verblijfseenheden Aantal recreanten
Juli-Augustus 74 78 800 100 1.052 4.208

Betekent ook 1.052 voertuigen van en naar het domein
.
3.5.2 Afvalwaterbehandeling


De twee recreatiedomeinen binnen Hengelhoef zijn voor de zuivering van hun afvalwater, via een collector, aangesloten op de RWZI Houthalen-Oost, net als het woongebied Houthalen-Oost. Het effluent (afvalwater na zuivering) van de RWZI Houthalen-Oost wordt geloosd in de Roosterbeek die stroomafwaarts de RWZI door een gevoelig en Europees beschermd natuurgebied stroomt (SBZ-H en natuurreservaat Tenhaagdoornheide). De kwaliteit van de Roosterbeek is hierbij van cruciaal belang voor het behoud van dit gebied.


illustratie 3.2: Schematische weergave afvalwaterbehandeling Domein Hengelhoef

De capaciteit van de RWZI Houthalen-Oost is ontworpen op 9.000 IE (inwonersequivalent). Hierbij was 2.031 IE ingerekend voor het recreatiedomein (toenmalig 1 domein van vzw Gezondheidszorg (ook wel bekend onder de naam CM – Christelijke Mutualiteit).
Mede door de doorgedreven woon- en bevolkingsontwikkeling in Houthalen-Oost zit de huidige RWZI op de maximale capaciteit. De RWZI kan geen bijkomende instroom van afvalwater (o.a. afkomstig ten
gevolge van intensifiëring van recreatiedomeinen) verwerken, zonder daarbij ook – via het effluent in de Roosterbeek -de natuurkwaliteit in het natuurreservaat en SBZ Tenhaagdoornheide (te beschadigen. Zelfs in de huidige toestand brengt het geloosde effluent via de Roosterbeek net geen negatieve en onoverkomelijke milieueffecten teweeg in het natuurreservaat (vooral probleem van fosfaat).
Volgens de Kaderrichtlijn Water moet de Roosterbeek een noodzakelijke minimale kwaliteit hebben ter
bescherming van het Habitatrichtlijngebied. Hierdoor moeten er aangepaste lozingsnormen gehanteerd worden voor de Roosterbeek. Door technische en financiële inspanningen van VMM en Aquafin kan deze minimale kwaliteit, met de huidige maximale capaciteit/belasting van de RWZI, gehaald worden. Dit heeft ook tot gevolg dat er geen bijkomende vuilvracht op de RWZI mag aangesloten worden. De geloosde
vuilvracht is de maximaal toelaatbare voor het beek- en natuursysteem.

De afvalwaterkwestie kwam reeds duidelijk naar voren in de project-MER’s van Oostappen Groep en Twin Properties:
 • Het project-MER van Oostappen Groep is weliswaar goedgekeurd, maar onder de voorwaarde dat “een concrete oplossing met betrekking tot de afvalwaterproblematiek in de Roosterbeekvallei wel nog dient te worden uitgewerkt t.b.v. de verdere besluitvorming”.
  In de goedkeuringsbeslissing van het project-MER staat m.b.t. de passende beoordeling het volgende vermeld: “Wat betreft demogelijke oplossingen om de impact van het project op de SBZ te milderen kan ditslechts in zijn totaliteit én cumulatief beoordeeld worden als er een concreteoplossing is uitgewerkt met betrekking tot de afvalwaterproblematiek in deRoosterbeekvallei. Deze problematiek (en de oplossingen) zijn onvoldoende in depassende beoordeling uitgewerkt, maar zijn afhankelijk van een ruimeroverlegkader.” Op 2009-08-27 kreeg Oostappen Groep een gedeeltelijke milieuvergunning van de deputatie. De bestaande milieuvergunning werd hernieuwd. Een bijkomende milieuvergunning voor de uitbreiding van het aantal verblijfsunits werd geweigerd vnl. op basis van de afvalwaterzuivering (geen bijkomende lozing mogelijk op RWZI).
 • Het project-MER van Twin Properties werd enkel voor fase 1A goedgekeurd (i.c. vervangbouw binnen het bestaande contingent afvalwaterlozing). In de goedkeuringsbeslissing van het project-MER staat dat “de huidigeafvalwaterproblematiek in een ruimer kader moet gezien worden dan het niveau van dit project-MER en dat er momenteel binnen dit ruimer kader gezocht wordt naar mogelijke oplossingen voor dit probleem”
In de periode 2010-2012 werden door Aquafin en VMM -maar ook met de eigenaars en in overleg met ANB- diverse mogelijkheden onderzocht om aan dit knelpunt tegemoet te komen. Diverse scenario’s werden onderzocht (incl. bijbehorende kostenramingen).
De meeste van de onderzochte alternatieve zuiveringsmethodes bleken niet realistisch en/of haalbaar (ecologisch, ruimtelijk, financieel). Na uitvoerige studies door en overleg tussen het kabinet van Vlaams minister voor Leefmilieu, het ANB, Aquafin en de VMM is gebleken dat de enige oplossing geboden kan worden om het afvalwater afkomstig van de recreatiedomeinen volledig door te voeren naar de RWZI Genk (incl. het bestaande contingent dat momenteel is aangesloten op RWZI) en dit via pompstation en
persleidingen en via beschermde gravitaire riolering met aansluiting op de gemeentelijke riolering van Genk. Deze afspraken geven uitzicht op een principiële oplossing inzake de afvalwaterproblematiek, wat een cruciale voorwaarde was/is om het ontwikkelingstraject van Hengelhoef verder te zetten.
De exacte situering van pompstation en persleiding richting RWZI Genk is nog niet gekend, maar wordt momenteel door Aquafin verder onderzocht en ruimtelijk verfijnd..
Ook of de huidige ruimte voor de RWZI volstaat voor een toekomstgerichte werking zal nog bekeken worden.
Aquafin heeft – in samenwerking met Twin Properties en Oostappen Groep - in mei 2013 een studie uitbesteed voor de verdere detaillering van het project 'Pompstation + persleiding tussen recreatiedomein Hengelhoef en de bestaande riolering in de Hengelhoefstraat (Genk)'. De resultaten van dit onderzoek zullen waar nodig en mogelijk meegenomen en geïntegreerd worden in het planningsproces van voorliggend plan-MER en PRUP.
De aanleg van de collector geldt hierbij als een te vervullen randvoorwaarde.,
Uit de project-MER’s is namelijk gebleken dat de gewenste realisatie van de toeristischrecreatieve
plannen niet mogelijk is zonder oplossing voor de afvalwaterproblematiek.
Het staat vast dat zonder oplossing de milieueffecten negatief zijn. Het is daarom weinig zinvol om dit scenario nogmaals volledig en diepgaand te onderzoeken. Gezien de nodige afspraken gemaakt zijn tussen de betrokkenen, wordt het principiële oplossingsvoorstel van de doorvoer naar de RWZI Genk niet in vraag gesteld, maar als uitgangspunt genomen voor dit plan-MER. Het milieueffectonderzoek voor voorliggend
plan maakt daarom abstractie van dit ‘knelpunt’ en focust vooral op de milieueffecten van een toeristisch-recreatieve ontwikkeling waarbij reeds rekening gehouden wordt met de realisatie van de oplossing voor de afvalwaterproblematiek (nl. aanpassingswerken of aanleg collector, pompstation, persleiding,…). De verdere besluitvorming over het plan moet ook steeds rekening houden met deze ‘voorwaardelijke’ context.
De geldende regelgeving over de MER-plicht van de aanleg van de waterzuiveringsinfrastructuren blijft uiteraard van toepassing. De milieueffecten hiervan zullen dus via de geëigende procedures in beeld gebracht worden (project-MER of ontheffing of screening).

Alain Yzermans, burgemeester van Houthalen-Helchteren

 


http://www.zoover.be/belgie/limburg-belgie/houthalen-helchteren/oostappen-recreatiepark-hengelhoef/vakantiepark met vrienden, 2013
"Verschrikkelijk!"
24-11-2013 
Het park ligt er zeer vuil en onderkomen bij. Toen ik in het bubbelbad zat merkte ik champignons op die op het plafond groeien. In het uitgangsbad van de glijbanen dreef een gebruikte tampon rond. Er steken op diverse plaatsen roestige schroeven uit het decor. En als dat nog niet genoeg is was de sauna volledig afgebroken. Verder ben ik en mijn vrienden ook nog eens ziek geworden van het eten in de cafetaria! Ik kom er echt nooit meer. kristeldujardin

"Eerste maal en ook de laatste maal"
25-11-2013
 
Chalet geboekt voor 6 personen, je kon er met moeite met 4 personen in.Badkamer waar je bijna niet kan draaien en bijna geen warm water. 3 kamers waarvan 2 met stapelbed en 1 met tweepersoonsbed. Je had schrik om je te draaien zo krakkemikkig waren ze! Overal was wel iets kapot. stuk van de muur in de badkamer, stuk uit de vloerbekleding, lampen zeer vuil.
De grootste kookpot die aanwezig was was er een van een liter als je daar voor 6 personen mee moet koken moet je in schiften koken en eten. Zeer onvriendelijke receptie en slecht systeem voor de slagboomkaarten we geraakten niet binnen of buiten met onze kaart.Onvriendelijk personeel in het restaurant behalve de bazin was zeer vriendelijk.
Ook het personeel van de supermarkt en de dame die de lakenpakketten uit deelde was vriendelijk.
Als het niet was dat we naar een feest moesten de zaterdag waren we liever nog de vrijdag terug naar huis vertrokken.Eens Hengelhoef maar nooit meer terug!Geef liever meer geld voor park van andere keten!
met een groep, Nov. 2013

"Vreselijk!!"
Sanne19R
11-11-2013 
1.) We hadden de vossenchalet geboekt, maar kregen een staancaravan. Niet duidelijk waarom. En al helemaal geen excuses van het personeel.
2.) De caravan was vreselijk vuil! Haar in de douche, alle keukengerei was vies en vettig. De vorige huurder had duidelijk niet meer afgewassen. Toen ik hierover ging klagen, was het personeel grof en onbeschoft.
3.) de caravan werd verwarmd met één klein gaskacheltje in de 'living'. De slaapkamers waren dus ijskoud. Dit gaskacheltje werkt bovendien met een bewegingssensor. Onvoldoende beweging en het valt uit tot 15°C (!!!) Voor november is dat echt te laag. Ik heb het hele weekend koud gehad. Zeker niet aan te raden voor de kerstvakantie! 
4.) het zwembad: slechts één glijbaan open, buitenbad stond leeg, wildwaterbaan was gesloten. Wanneer werd gevraagd aan het personeel of dit later nog openging, konden of wilden zij hier niet op antwoorden. Het subtropisch zwemparadijs was dus maar mager. 
5.) Het park is vrij duur en biedt geen kwaliteit
met jonge kinderen, Nov. 2013

"Nooit nooit nooit meer!!"
5-11-2013 
Een vuile chalet die stonk naar rook, na veel klagen een stacaravan gekregen. Die was niet op te warmen. Vuil, niet in orde, stond zelfs niet eens op 4 poten (we werden heen en weer geschud als er iemand in rond wandelde) Warm water kwam er met een heel klein straaltje uit, dus douchen was niet mogelijk. Echt schandalig dat wij hier geld voor hebben moeten betalen. Ik raad iedereen af hier ooit een verblijf te boeken!
met jonge kinderen, Nov. 2013

"Lang leve park van andere keten!"
annelies_wauters
4-11-2013 
Helemaal niet proper! Ik kan maar aanvullen wat al de rest hier vermeld, overal spinnenwebben, bloed aan verschillende muren! Zand op de grond en in de badkamer, badkamer klein onfris en echt vuil ook aan de muren en lavabo. Wij komen zeker niet meer terug. Zwembad was wel in orde, buiten onze laatste dag had het kinderbad koud. Wat niet aangenaam is voor de kleintjes.
De beste prijzen en lastminutes voor Vakantiepark Oostappen Recreatiep...
met jonge kinderen, Nov. 2013

"Super slechte ervaring met accomodatie"
veerle
3-11-2013 
Je zou denken met luxe iets meer maar bij aankomst bleek zowel hoofdkussens, donsdekens als banken beschimmeld. Naar de receptie: onmiddellijk nieuw beddegoed, geen nieuwe bank"kussens". Na 2X me eens kwaad te maken aan de repeptie, gelukkig nieuwe kussens. De geurhinder, schimmelgeur verdween niet. We verbleven op het eerste zicht in een redelijke caravan, na 1 dag heb je wel door dat dit niet zo is. Ik ben niet in de badkamer geweest, tandenpoetsen deed ik i/d keuken. Gelukkig was er het zwembad om ons te gaan wassen! Heb ook niet willen annuleren voor kind maar had het beter wel gedaan. Zwembad was wel top, gelukkig anders had het helemaal een flop geweest. De "marketdome" was degoutant triesitg voor verlengd weekend. 1 pers voor bediening, je moest op tijd vertrekken voor de dorst anders was je uitgedrood. Nooit meer, volgende keer liever meer betalen (andere keten) ipv van zo'n vies verblijf. ook alles direct gewasssen. zondag om 9u vertrokken, normaal tot maandag morgend geboekt
met jonge kinderen, 2013

"Vossenchalet = een ramp"
Henk Desmedt
1-11-2013 
wij hadden daar onze herfstvakantie geboekt,en na de commentaren hier te lezen,had ik al niet veel zin,maar voor de kids wou ik de pret niet bederven! onze vossenchalet was goed gelegen,dichtbij zwembad en winkel...maar dat was ook het enige positieve! de chalet zelf...nog NOOIT meegemaakt! ( wij namen onze schampoo en zeep mee naar zwembad om te douchen,omdat wij onze 'badkamer' zo vies vonden! het huisje zelf,was beschimmeld,en overal ging er een muffe geur...zelf in het zwembad! wij zijn vroeger vertrokken! nooit meer voor ons!
met partner, Okt. 2013

"Camping"
wim
3-11-2013 
sanitair ouderwets vuil schimmel op de muren voegen geen verluchting geen verwarming douche straal druppel gewijs echt vies
met een groep, Okt. 2013

"Verouderde en zeer slecht onderhouden accomodaties"
jan_goedseels
28-10-2013 
Wij waren met heel de familie aanwezig, 6 koppels en hun kinderen. Zowel 1 Luxe appartement als 3 vossenchalets, 2 Luxe laambeek chalets als 1 hertenkamp chalet gehuurd. We hebben 1 vossenchalet geweigerd wegens afgebroken interieur en vuil. In verschillende chalets zijn de douches beschimmeld. Ons Luxe appartement was ruim maar verouderd, niet echt luxe. De matrassen zijn degoutant, urineplekken en andere. Geen enkele accomodatie was net. Het is zeer duidelijk dat dit park zeer slecht wordt onderhouden en door de Nederlandse groep en het aanwezig Nederlandse personeel low budget wordt gerund.Het subtropisch zwembad was volgens alle kinderen ok, vooral de wildwaterbanen. Tijdens onze aanwezigheid hebben we andere bezoekers gesproken die bij aankomst een nieuwe accomodatie hebben gevraagd omdat de hunne te smerig was om te betrekken. Wat ons ook opviel was dat een door ons geweigerde chalet later doodleuk aan een nieuwe gast werd toegewezen zonder echte herstellingen uit te voeren.
met jonge kinderen, Okt. 2013

"Zware teleurstelling"
tazenfie
11-10-2013 
ik ging de twee éénpersoonsbedden opmaken,en zag dat plafond beschimmeld was alsook de hoofd-kussens.'s morgens voelde de dekens heel klammig/nat aan.De caravan was ook niet proper.Het bed dat in living voor twee personen zou zijn, is absoluut ook niet het geval+het hing half uit elkaar.Zaterdag gingen we zwemmen, en inkom van zwembad werkte niet,dus iemand er bij gehaald.We gaan zwembad binnen en mijn man ging onder de douche en die was ijskoud.Dus we gaan verder zwembad in, overal was het water ijskoud, brubbelbaden waren afgesloten, turks stoombad werkte niet, het warm water bad was ook ijskoud en heel vuil mos lag daar op de grond, kinderbad was ook ijskoud en heel vuil.Onze dochter had honger rond kwart voor 6 à 6 uur en we gaan in zwembad kippets vragen en het antwoord was ge kunt niks meer eten want keuken is toe je kan alleen drinken.En zwembad was wel open tot 20u.Zondag is onze oudste zoon met zijn neef gaan zwemmen en dan was het water nog steeds even koud.
met oudere kinderen, Aug. 2013

"Wat een afknapper!"
Nele
31-8-2013 
Wij kamperen al jaren, nooit zo'n onvriendelijke receptioniste tegengekomen, wij wilden en plaats uitkiezen, met als antwoord:moet ik dat nu allemaal aanduiden op het plannetje .....het park ziet er verloederd uit, het is precies een Nederlandse enclave vol marginalen.....voor ons nooit meer.
met oudere kinderen, Aug. 2013

"Niet voor herhaling vatbaar"
moeskops bart
12-8-2013 
Bij aankomst moesten we bijna 1 uur wachten aan de rij voor in te checken.
Na het verkrijgen van de sleutel kwamen in een zeer smerige chalet terecht.
Hier stond zelfs de koffie van de vorige bezoeker nog in de pot!! Het leek wel een strand daar binnen. De douche is middeleeuws. Het toilet hing nog vol spetters van de vorige. Er was niet eens een welkomstpakket,waardoor we geen vuilniszak ed hadden gekregen. Na het melden van deze problemen, krijgen we van een jonge meid te horen ïk zal mijn mama eens sturen om te poetsen" Deze troffen we enkele minuten later aan. Maar waren blijkbaar al klaar!!! Ze hadden even met een vodje over de toiletbril geweest en stonden nog rustig met zijn vieren een sigaretje te roken.